Fluch oan:

Regels foar it optreden as strjitte-artyst.

  • Net optrede yn de stegen tusken de Nijstêd en it Ruterskertier.
  • Mei maksimaal 6 persoanen optrede.
  • Der wurdt gjin gebrûk makke fan in draaioargel, fersterker of slachynstruminten.
  • Net langer as 1 oere efterinoar op itselde plak optrede, nei ferpleatsing minimaal 100 meter ôfstân nimme fan it earder ynnommen plak.
  • Net op merken en eveneminten optrede.
  • Mear as 50 meter ôfstân ta in oare strjitte-artyst.
  • Fan moandei oant en mei sneon net tusken 21:00 en 08:00 oere en op snein net foar 13:00 oere en net nei 21:00 oere.
  • Tagong ta winkels net blokkearje en fuotgongers en oar ferkear net hinderje.