Fluch oan:

Fergunning of melding

Hjirûnder fine jo in oersjoch fan wêr’t jo wol of gjin fergunning foar oanfreegje moatte, of wêr’t jo in melding foar trochjaan moatte:

Wat sille jo dwaan? Fergunningsplichtich, fergunningsfrij of meldingsplichtich? Betingsten en útlis
Sloop monumintale ûnderdielen Fergunningsplicht Gjin
Sloop lettere tafoegingen sûnder monumintale wearde
 • Binnen is fergunningsfrij.
 • Bûten is fergunningsplichtich.
Tafoegingen dêr’t dúdlik fan te sjen is dat se gjin monumintale wearde hawwe. Lettere tafoegingen fan mindere kwalitative wearde. Faak is der wol in sloopmelding nedich. Yn dat gefal faak ek in asbestûndersyk.
Terreinynrjochting net monumintaal (by boud monumint) Fergunningsfrij Hjir falt it pleatsen fan bouwurken net ûnder.
Terreinynrjochting wol monumintaal (by boud monumint) Fergunningsplicht Gjin
Fundearringen
 • Underhâld is fergunningsfrij.
 • Wiziging is fergunningsplichtich.
Gjin
Betonwurk
 • Underhâld is fergunningsfrij.
 • Wiziging is fergunningsplichtich.
Gjin
Metselwurk
 • Ynboetwurk fan deselde kleur, ôfmjittingen en hurdheid is fergunningsfrij.
 • Ynfoljen fan muorre-iepeningen is fergunningsplichtich.
Gjin
Foechwurk
 • Oant 25% fan de gevel is fergunningsfrij.
 • Mear as 25% fan de gevel is fergunningsplichtich.
Gjin
Gevelhimmeljen Fergunningsplicht Gjin
Hydrofobearjen Fergunningsplicht Gjin
Muorre-ankers
 • Underhâld is fergunningsfrij.
 • Ferfanging is fergunningsplichtich.
Gjin
Meitsjen muorretrochbraken Fergunningsplicht Gjin
Histoaryske houtkonstruksjes
 • Underhâld is fergunningsfrij.
 • Wiziging is fergunningsplichtich.
Gjin
Dakbeskot
 • Underhâld is fergunningsfrij.
 • Wiziging en nij oanbringen is fergunningsplichtich.
It oanbringen fan dakbeskot op in ûnbesketten kap is better foar it monumint (is wol fergunningsplichtich).
Metaalkonstruksjes
 • Underhâld is fergunningsfrij.
 • Wiziging en folsleine ferfanging is fergunningsplichtich.
Gjin
Skoarstiennen
 • Underhâld is fergunningsfrij.
 • Wiziging is fergunningsplichtich.
Ek it werompleatsen fan in skoarstien dy’t der ea sitten hat, is in wiziging.
Skoarstiennen

Kezinen, ruten en doarren

 • Underhâld is fergunningsfrij.
 • Wiziging en ferfanging is fergunningsplichtich.
Gjin
Nije dakkajuten en dakfinsters Fergunningsplicht Gjin
Treppen
 • Underhâld is fergunningsfrij.
 • Wiziging en nij oanbringen is fergunningsplichtich.
Gjin
Dakbedekkingen
 • Underhâld is fergunningsfrij.
 • Wiziging is fergunningsplichtich.
 • Folsleine ferfanging is fergunningsplichtich.
Gjin
Lead/koper/sink
 • Underhâld is fergunningsfrij.
 • Folsleine ferfanging is fergunningsplichtich. Dit jildt allinncih foar dakbedekking.
Bygelyks ferfanging fan de hiele reidbedekking of it sinken roevedak. Foar beide hawwe jo in fergunning nedich.
Beglêzing
 • Ferfanging histoarysk glês is fergunningsplichtich.
 • Oanbringen tin isolaasjeglês dat past yn de besteande sponning is fergunningsfrij.
 • Oanbringen tsjok isolaasjeglês mei wiziging rúthout is fergunningsplichtich.
 • Oanbringen foarsetruten (bûten) is fergunningsplichtich.
 • Oanbringen eftersetruten (binnen) is fergunningsfrij.
Gjin
Skilderwurk
 • Underhâld is fergunningsfrij.
 • Kleurwiziging mei advys en/of ynstimming gemeente is fergunningsfrij.
 • Kleurwiziging sûnder advys en/of ynstimming gemeente is fergunningsplichtich.
 • Ferwiderjen fan histoaryske fervelagen is fergunningsplichtich.
De gemeente jout advys oan eigeners oer it gebrûk fan âlde of histoarysk ferantwurde kleuren.
Natuer- en keunststien
 • Underhâld is fergunningsfrij.
 • Wiziging en ferfanging is fergunningsplichtich.
Gjin
Nei-isolaasje Fergunningsplicht Gjin
Beskerme tunen, parken en begraafplakken
 • Underhâld is fergunningsfrij.
 • Wiziging is fergunningsplichtich.
 • Kappen fan beammen is fergunningsplichtich.
 • Bouwen bouwurk is fergunningsplichtich.
Gjin

Hoe oanfreegje?

Freegje in fergunning oan of jou in melding troch fia it Omjouwingsloket.

Subsydzje of finansjele help oanfreegje

Miskien kinne jo subsydzje oanfreegje of is der oare finansjele help. Mear ynformaasje fine jo op de pagina Subsydzje Monumint.

Status foar in gemeentlik monumint oanfreegje

Gemeentlike monuminten binne ûnreplik goed. Bygelyks: gebouwen, brêgen, parken of in bysûnder stek. Dielen of ûnderdielen fan in gebou kinne oanwiisd wurde as monumint. Ek archeologyske terreinen en lânskipseleminten kinne de status fan in monumint hawwe. Sjoch foar mear ynformaasje oer archeologyske terreinen en lânskipseleminten op de pagina Wurksumheden yn lânskiplik erfgoed.

Monuminten moatte foldwaan oan easken

Dizze easken fine jo yn de Erfgoedferoardering gemeente Ljouwert 2024.

Earst wurdt ûndersyk nei de skiednis en wearden dien.

Lit dit ûndersyk sjen dat eat weardefol en bysûnder genôch is? Dan folgje de offisjele stappen om eat as gemeentlik monumint oan te wizen. Yn it dokumint Oanwiisproseduere gemeentlike monuminten kinne jo dizze offisjele stappen fine en fine jo de antwurden of faakstelde fragen.

Is myn pân, objekt of terrein geskikt as gemeentlik monumint?

Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert of stjoer in e-mail nei: monumentenzorg@leeuwarden.nl.

Monumint ferduorsumje

Fia ‘De Griene menukaart’ kinne jo sjen wat der mooglik is, hokker finansjele help jo krije kinne en oft der regels binne dêr’t jo rekken mei hâlde moatte.

Nijsbrief Monumintesoarch

Fjouwer kear yn it jier komt der in ‘Nijsbrief Monumintesoarch’ út. Hjiryn stiet ynformaasje oer monuminten en archeology. Wolle jo dizze nijsbrief ûntfange? Stjoer dan in e-mail nei monumentenzorg@leeuwarden.nl.

Boarje yn Hout

De terp Nijehove, de heechste fan de terpen dêr’t de stêd Ljouwert op rêst, wie yn 2022 yn de tiid fan Arcadia de thúshaven fan it community art project De Baren. De terp Nijehove wie dêrmei poadium foar byldzjende keunst, artistike performances en in rûte dy’t dy lâns ferline, no en takomst late. Sintrale fraach dêrby wie: ‘Wa wenje der yn dit iuwenâlde lânskip en wat hâldt dy minsken dwaande?’. Dêrmei waard De Baren in moeting tusken fragen fan no én
kennis oer de skiednis.

Ien fan de projekten wie ‘Boarje yn Hout’ fan de gemeente Ljouwert. Eigeners fan terpwenningen iepenen foar ‘Boarje yn Hout’ de foardoar om dendrogronolooch Paul Borghaerts boarringen dwaan te litten yn houtkonstruksjes. Histoarikus Henk Oly die eigendoms- en bewenningsûndersyk. En tegearre toanden sy op 28, 29 en 30 july 2022 de resultaten yn de Waalse tsjerke foar elk dy’t der kennis fan nimme woe.

De befiningen binne no byinoar brocht yn it rapport ‘Boarje yn Hout’ dat op 7 desimber 2023 presintearre waard en oerhandige waard oan eigeners en oare belutsenen.

Fragen of help nedich?

Sykje earst sels op it Omjouwingsloket. Hawwe jo dan noch hieltyd help nedich of fragen? Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.

Kosten

Underwerp Kosten
Omjouwingsfergunning ûnderdiel monuminten € 592,71
Fergunning aktiviteit ‘bouwe’ Yn it gefal de boukosten minder binne as € 1.000.000,-: 3,27% fan de boukosten mei in minimum fan € 132,20.
Advys wolstânskommisje Dizze kosten fine jo op de webside fan Hûs en Hiem.
Per reklameobjekt € 157,19. Maksimaal € 471,76 per oanfraach.

Foar de kosten by planologysk stridich gebrûk dêr’t ek sprake by is fan in bouaktiviteit sjoch de Tarivetabel Algemiene Leezjesferaordering.