Fluch oan:

Oer it projekt

It doel fan Water4All is om op lange termyn de feiligens fan wetter te beskermjen.

Hoe dogge wy dat?

Troch systemyske feroarings yn it hiele ûndersyksproses en ynnovaasjeproses te stimulearjen.

Wêrút bestiet dit partnerskip?

It bestiet út 79 partners út 31 lannen. Sy wurkje oer in perioade fan 10 jier. Yn dizze 10 jier ferbetterje wy de gearwurking en koördinaasje fan wetterûndersyk en ynnovaasje. It sil talintûntwikkeling, kapasiteitsopbou en de ûntwikkeling fan tûke oplossingen foar wetterútdagingen ferbetterje.

Projektpartners

  • 23 EU-lannen
  • Brazilië
  • Israël
  • Moldavië
  • Noarwegen
  • Súd-Afrika
  • Switserlân
  • Turkije
  • Feriene Keninkryk

Projektperioade

Jannewaris 2021 oant en mei jannewaris 2030.

Totaal projektbudzjet

€ 750.000,- oant € 2.000.000,- yn de gemeente Ljouwert.

Mear ynformaasje fine jo op de website fan Water4All.