Fluch oan:

Oer it projekt

Om huzen fan it gas ôf te krijen moatte der oare enerzjyboarnen komme. Yn de ‘Ljouwert Enerzjy Aginda’ wurdt akwatermy as kânsrike boarne neamd. Akwatermy is it ferwaarmjen en ferkuoljen fan je hûs troch waarmte en kjeld út it oerflaktewetter.

Hoe dogge wy dat?

Wy sille troch de wei fan in pilot yn Baard teste oft akwatermysystemen ek in goed en duorsum alternatyf wêze kinne foar ierdgas. Enerzjykoöperaasje Grieneko is ús sub-partner yn dit projekt. Grieneko sil de werklike útfiering fan dit projekt op him nimme mei it pleatsen fan de akwatermysystemen. Wy sitte mei 21 oare partners út Noardwest Europa dy’t allegearre in oare taak hawwe binnen dit projekt. Water Warmth falt binnen it Interreg North Sea Region-programma.

 

Projektpartners

 • Provinsje Fryslân
 • Warm Heeg BV
 • Gemeente Ljouwert
 • Grieneko
 • Gemeente De Fryske Marren
 • TU Delft – fakulteit Boukunde
 • TU Delft – fakulteit Technyk, Bestjoer en Management
 • BUILDERS Ecole d’ingénieurs (Frankryk)
 • Universiteit fan Le Havre Normandie (Frankryk)
 • ESIGELEC Ecole d’ingénieurs généralistes (Frankryk)
 • Stêd Kortrijk (België)
 • Hogeschool West Vlaanderen (België)
 • Energent Coöperatieve Vennootschap (België)
 • Stêd Mechelen (België)
 • Zorgbedrijf Rivierenland (België)
 • European Heat Pump Association AISBL (België)
 • EXTRAQT (België)
 • Danish Board of District Heating (Denemarken)
 • Aalborg CSP (Denemarken)
 • Middelfart Kommune (Denemarken)
 • Universiteit fan Lund – Sintrum foar duorsumensstúdzje (Sweden)
 • Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut gemeinnützige GmbH (Dútslân)

Projektperioade

Juny 2023 – Maart 2027