Fluch oan:

Oer it projekt

It SCEPA-projekt (Scaling up the Energy Poverty Approach) is in gearwurking tusken 8 partners út Europa, dêrûnder de Gemeente Ljouwert.

Hoe dogge wy dat?

Us doel is om enerzjy-earmoed oan te pakken. Wy wolle besteande oplossingen en helpmiddels brûke om enerzjy-earmoed te ferminderjen en hawwe budzjet krigen om dit fierder út te wreidzjen.

 

Yn Ljouwert sille wy SCEPA brûke om de aktiviteiten fan ús Enerzjyloket en ús Enerzjycoaches út te wreidzjen. Wy wolle ynwenners mei in leech ynkommen, dy’t te krijen hawwe mei enerzjy-earmoed, ûndersteune by it nimmen fan enerzjybesparjende maatregels yn harren wenning.

Projektpartners

  • Gemeente Ljouwert
  • Gemeente Arnhim
  • HAN hegeskoalle
  • Paris Climate Agency
  • Gemeente Luik
  • European Association for Local Democracy
  • West-Vlaamse Intercommunale
  • South East Energy Agency

Projektperioade

2023 – 2026

Totaal projektbudzjet

€ 4.966.992,60