Fluch oan:

Oer it projekt

As wy beide prosessen op elkoar ôfstimme, kinne wy de romte, enerzjyboarnen en ynfrastruktuer effisjinter brûke.

Wat is it doel?

It doel is om gearwurkingsstrategyen te ûntwikkeljen tusken belanghawwers, bedriuwen en oerheden om duorsume stêden te kreëarjen mei goed ûntwikkele enerzjywiken.

Wêrom moatte wy dy útdagingen oanpakke?

Om de planning fan stêden en enerzjysystemen better op elkoar oanslute te litten. Dat kin komme troch in tekoart oan stimulânsen of wetjouwing foar ferskillende belutsenen. Of troch in tekoart oan wernijbere waarmteboarnen dy’t foldwaande betrouber en fleksibel binne.

Hoe helpe wy?

De gemeente Ljouwert helpt de FLEXPOSTS-projektpartners mei it dielen fan ynformaasje en ideeën ûnder it projekt.

Projektpartners

  • New Energy Coalition
  • Hanzehogeschool Groningen
  • Universiteit fan Aalborg
  • Greenhub Denmark

Projektperioade

Septimber 2021 oant en mei 31 maart 2025.

Totaal projektbudzjet

€ 824.000,-