Fluch oan:

Oer it projekt

Ljouwert heart by de saneamde ‘Reference Cities’ binne it CrAFt-projekt. Hjir binne 60 fan, ferspraat oer hiel Europa. Sy wurkje oan in ynklusive, duorsume en klimaaneutrale stêd. CrAFt is ûnderdiel fan it New European Bauhaus (NEB)-inisjatyf.

Wat is it doel fan it NEB?

Om beliedsmakkers, ûntwerpers, keunstners, wittenskippers en ynwenners byinoar te bringen. Dit om mei-inoar te wurkjen oan projekten dy’t meihelpe oan de ferduorsuming en kwaliteit fan de stêden.

Foarbylden fan it projekt

Under it projekt Bosk rûnen hûnderten beammen troch Ljouwert. In projekt dat falt binnen it idee fan it NEB en ek fan CrAFt.

Ek it Spoardokgebiet is in goed foarbyld. Dat gebiet wurdt ûntwikkele ta in nije wyk. In nije foarm fan leefromte en wurkromte wurdt realisearre yn de stêd. Wy wolle dat yn it Spoardokgebiet op in sirkulêre, duorsume, ynklusive en moaie manier dwaan.

Projektpartners

  • Technyske-natuerwittenskiplike Universiteit fan Noarwegen (NTNU)
  • Universiteit fan Bologna, ELIA
  • Technyske Universiteit yn Tsjechië yn Praag
  • Hegeskoalle fan Amsterdam
  • Europeeske Kulturele Stifting (ECS)
  • International Union of Property Owners
  • Locality Europe
  • 3 Sandbox-stêden (Amsterdam, Bologna, Praag)
  • 60 Reference-stêden (stêden ferspraat oer hiel Europa)

Projektperioade

Maaie 2022 oant en mei april 2025.

Totaal projektbudzjet

€ 1.999.773. Mear ynformaasje fine jo op de website fan CrAFt Cities.