Fluch oan:

Sûne grûn, Sûne ynwenners en Sûne ketens

Mei de Fiedselaginda wolle wy mei-inoar stappen sette nei in takomstbestindich fiedselsysteem yn Ljouwert dat bydraacht oan sûnens fan ús ynwenners, it lânskip, bioferskaat, wetterkwaliteit, klimaat en de leefberens fan ús wiken en doarpen.

Doelstellineng Fiedselaginda

  1. Sûne ynwenners
  2. Fol te hâlden en duorsume fiedselproduksje
  3. Koarte ketens
  4. Gearwurkje en ferbine

Fiedselaginda digitaal

Wolle jo mear witte oer ús ambysjes mei fiedsel en wat wy dêrfoar dwaan sille? Lês dan ús Fiedselaginda.

Mear ynformaasje

Foar mear ynformaasje sjoch ek op de webside Grien libbet yn Ljouwert.