Fluch oan:

Hoe oanfreegje?

Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.

Wat hawwe jo nedich foar in oanfraach?

Nei’t jo in petear hân hawwe mei in meiwurker fan de gemeente Ljouwert, freegje jo de subsydzje oan. Jo ûntfange it oanfraachformulier nei it petear. De folgjende dokuminten leverje jo yn by de oanfraach:

 • It petearferslach fan de meiwurker fan de gemeente Ljouwert.
 • In nij úttreksel fan de Keamer fan Keaphannel.
 • Statuten fan jo organisaasje.
 • Plan fan oanpak mei in omskriuwing fan de aktiviteiten.
 • Begrutting fan it projekt.

It oanfraachformulier leverje jo yn by de gemeente Ljouwert.

Betingsten

 • Jim binne in groep frijwilligers út in stifting, koöperaasje, feriening of tsjerkegenoatskip.
 • Jim hawwe in petear hân mei in meiwurker fan de gemeente Ljouwert oer it fixteam dêr’t it plan fan oanpak by besprutsen is.
 • Jim kinne foar minimaal 20 en maksimaal 200 wenningen subsydzje oanfreegje.

Hichte subsydzje

 • € 50,00 per wenning dêr’t enerzjybesparjende maatregels dien wurde.
 • Mooglik ek € 60,00 per wenning foar de materiaalkosten. Wêr’t dit fan ôfhinget, wurdt mei jim besprutsen yn it petear mei in meiwurker fan de gemeente Ljouwert.

Wet- en regeljouwing

De folgjende regeljouwing finne jo op ’e webside fan Overheid.nl (lokaal).

 • Subsydzjeregeling Fixteams enerzjyearmoed gemeente Ljouwert.