Fluch oan:

Undernimmers en ferduorsumjen

Mear ynformaasje fine jo op de webside fan Ondernemend Leeuwarden.

Beammen en sinnepanielen

Mear ynformaasje oer it snoeien en kapjen fan beammen dy’t sinneljocht fuortnimme, fine jo op de pagina Beammen kapje.

Ljouwerter Enerzjyaginda

Yn ’e twadde Ljouwerter Enerzjyaginda 2021-2024 (LEA) beskriuwe wy wat wy oant en mei 2024 dwaan en berikke wolle om Ljouwert fierder te ferduorsumjen. Wy fokusje ús dêrby op de oerstap nei duorsume waarmteboarnen, enerzjybesparring en it opwekjen fan duorsume enerzjy.