Fluch oan:

De 6 doelstellingen

Om it bioferskaat yn 2035 tanimme te litten, binne 6 doelstellingen formulearre. Yn it beliedskader stiet yn haadlinen hoe’t wy hjiroan wurkje sille. It giet om de folgjende doelstellingen:

  • Wy fergrutsje de soarterykdom en ferminderje de kwetsberens fan (Fryske) populaasjes.
  • Wy nimme boaiem, wetter en bioferskaat as útgongspunt by it ynrjochtsjen en behearen fan de leefomjouwing.
  • Wy wolle besteande grienblauwe struktueren werstelle, fersterkje en útwreidzje.
  • Wy stribje nei in takomstbestindich fiedselsysteem sûnder negative effekten foar de kwaliteit fan loft, boaiem en wetter.
  • Wy sette yn op bioferskaatswerstel by it útjaan en bestimmen fan grûnen.
  • Wy stimulearje posityf kontakt tusken de mins en de natuer.

Yn it beliedskader Bioferskaat wurde gjin projekten útwurk: dit sil dien wurde yn de útfieringsprogramma’s Fergriening en Bioferskaat. Dy wurde noch opsteld.

Regearje op it ûntwerp beliedskader

It ûntwerp beliedskader Bioferskaat leit fan sneon 15 juny oant en mei snein 8 septimber op ynsjen op it gemeentehûs. Hjir kinne jo ek fragen stelle oer it plan en de proseduere. Of jo besjogge dizze fia de webside fan Overheid.nl.

Sjenswize yntsjinje

Binne jo it mei bepaalde punten net iens? Dan kinne jo jo reaksje jaan troch in offisjele sjenswize yn te tsjinjen. De reaksjes wurde troch it kolleezje fan boargemaster en wethâlders meinommen as it plan foarlein wurdt oan de gemeenteried.

Planning

  • Fan sneon 15 juny oant en mei snein 8 septimber leit it ûntwerp op ynsjen.
  • Nei de simmer wurdt it beliedskader foarlein oan de gemeenteried. Sy stelle it kader fêst.

Fragen?

Stjoer in e-mail nei duurzaamheid@leeuwarden.nl of nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.