Inhoudsopgave:

De 6 doelstellingen

Om de biodiversiteit in 2035 te laten toenemen, zijn 6 doelstellingen geformuleerd. In het beleidskader staat in hoofdlijnen hoe we hieraan gaan werken. Het gaat om de volgende doelstellingen:

  • We vergroten de soortenrijkdom en verminderen de kwetsbaarheid van (Friese) populaties.
  • We nemen bodem, water en biodiversiteit als uitgangspunt bij het inrichten en beheren van de leefomgeving.
  • We willen bestaande groenblauwe structuren herstellen, versterken en uitbreiden.
  • We streven naar een toekomstbestendig voedselsysteem zonder negatieve effecten voor de kwaliteit van lucht, bodem en water.
  • We zetten in op biodiversiteitsherstel bij het uitgeven en bestemmen van gronden.
  • We stimuleren positief contact tussen de mens en de natuur.

In het beleidskader Biodiversiteit worden geen projecten uitgewerkt: dit zal gebeuren in de uitvoeringsprogramma’s Vergroening en Biodiversiteit. Deze worden nog opgesteld.

Reageren op het ontwerp beleidskader

Het ontwerp beleidskader Biodiversiteit ligt van zaterdag 15 juni tot en met zondag 8 september ter inzage op het gemeentehuis. Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure. Of u bekijkt deze via de website van Overheid.nl

Zienswijze indienen

Bent u het met bepaalde punten niet eens? Dan kunt u uw reactie geven door een officiële zienswijze in te dienen. De reacties worden door het college van burgemeester en wethouders meegenomen als het plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Planning

  • Van zaterdag 15 juni tot en met zondag 8 september ligt het ontwerp beleidskader ter inzage.
  • Na de zomer wordt het ontwerp beleidskader voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij stellen het kader vast.

Vragen?

Stuur een e-mail naar duurzaamheid@leeuwarden.nl of neem contact op met de gemeente Leeuwarden.