Fluch oan:

Oanfreegje

Gean nei de website Samen voor alle kinderen (Sam&). Jo kinne meardere fergoedingen tagelyk oanfreegje foar alle bern binnen it gesin.

Ofhanneling fan jo oanfraach

Sam& soarget derfoar dat jo oanfraach by de juste organisaasje terjochte komt. Sy hannelje de oanfraach net sels ôf.

Kontrolearje sels wêr’t jo rjocht op hawwe

Doch de check fia de datgeldtvoormij om te sjen op hokker regelingen en taslagen oft jo noch mear rjocht hawwe.