Fluch oan:

Jo krije in brief fan de gemeente

Yn dy brief stean de mooglikheden foar help en ûndersteuning by fragen oer jild.

Dy help is fergees.

Yn guon situaasjes nimt in sosjaal wurker fan Amaryllis fuortdaliks persoanlik kontakt mei jo op.

Wolle jo net dat de gemeente ynformaasje oer betellingsefterstannen ûntfangt?

Lit dit dan oan jo enerzjyleveransier, wetterleveransier, ferhierder of soarchfersekerder witte. Wy brûke de ynformaasje oer in betellingsefterstân allinnich om help oan te bieden.