Fluch oan:

Wêr wurde de grûnen foar brûkt?

Kuperus wol de grûn ynsette, brûke of oanwende foar de ûntsluting fan de te ûntwikkeljen wenningen.

De gemeente Ljouwert wol foarsjen yn de tagonklikheid fan dizze te ûntwikkeljen wenningen. De gemeente winsket de perselen grûn yn dat kader te ferkeapjen oan ûntwikkelder Friso Kuperus. De gemeente soe dizze grûnen net ferkeapje as der net sa’n ûntwikkeling plakhawwe soe.

Ien serieuze gadingmakker

Om boppesteande redens makket de gemeente hjirby bekend dat sy de neamde partij dy’t aktyf as iennichste serieuze gadingmakker sjocht om de oanbelangjende grûn oan te ferkeapjen.

Net iens mei it foarnimmen?

Hawwe jo betinkingen tsjin de (foarnommen) ferhier, dan moatte jo uterlik op 2 maaie 2024 in koart pleit oan ’e oarder stelle by de foarsjenningerjochter fan de rjochtbank Noard-Nederlân.

Fragen?

Ful it ‘Reaksjeformulier Grûn en Fêstgoed’ yn. It publikaasjenûmer is: 2024 – 006012.