Fluch oan:

Om hokker perseel giet it?

It giet om it folgjende perssel wetter mei ûndergrûn benoarden it bedriuwspân De Merodestrjitte 3 te Ljouwert:

  • kadastraal bekend gemeente Ljouwert seksje G, nûmer 16641 dls. grut sa. 266 m2.

Ien serieuze gadingmakker

Troch in útspraak fan de Hege Rie moat de gemeente by de útjefte fan grûn gelikense kânsen jouwe oan gadingmakkers. In seleksjeproseduere hoecht net as yn it foar fêst stiet oft reedlikerwiis oannommen wurde mei dat mar ien gadingmakker foar de grûn yn oanmerking komt. De gemeente mient dat yn dit gefal sprake is fan mar ien serieuze gadingmakker let op de folgjende reden.

De gadingmakker wol it perseel wetter brûke foar it werstellen fan ’e wâlbeskoeiïng.

Net iens mei it foarnimmen?

Elke oare gadingmakker dy’t fynt dat er ek foar dit rjocht yn oanmerking komme moatte soe, moat binnen 20 kalinderdagen nei de datum fan dizze publikaasje (31 jannewaris 2024) in koart pleit oan ’e oarder steld hawwe oangeande dizze saak by de rjochtbank Noard-Nederlân.

Fragen?

Ful it ‘Reaksjeformulier Grûn en Fêstgoed’ yn. It publikaasjenûmer is: 2023-258601.