Snel naar:

Voor wie is de regeling

De regeling is voor ondernemers en kennisinstellingen die een innovatief product of proces ontwikkelen op het gebied van circulaire economie, watertechnologie, duurzame energie, agri-food of meer generieke innovatie.

Voorwaarden en subsidiebedrag

 • De aanvragende partij moet op het moment van de aanvraag, uiterlijk binnen zes maanden na de aanvraag, gevestigd zijn in de gemeente Leeuwarden.
 • Het project dient te worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee partijen.
 • Het project wordt in de gemeente Leeuwarden uitgevoerd.
 • Het project dient binnen één jaar na het verlenen van de subsidie te worden uitgevoerd.
 • Maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten van een project worden als subsidie verleend.
 • De minimale subsidiabele kosten, lening of garantstelling dienen tenminste € 12.500,- te bedragen.
 • Er wordt maximaal € 25.000,- per aanvraag aan subsidie verstrekt.
 • Projecten die banen realiseren voor uitkeringsgerechtigden voor de duur van minimaal 1 jaar en meer dan 20 uur per week, komen in aanmerking voor een aanvullende bijdrage. De hoogte van de aanvullende bijdrage is afhankelijk van de werkgelegenheid die het desbetreffende project oplevert.
 • De regeling kan uitgekeerd worden als een eenmalige bijdrage in de kosten, maar ook als lening of garantstelling. De keuze voor de wijze van ondersteuning wordt gemaakt op basis van het project- en/of ondernemingsplan. Deze keuze wordt binnen het ambtelijk mandaat genomen.
 • Het project levert een bijdrage aan de realisatie van werkgelegenheid in de gemeente Leeuwarden.
 • Het project richt zich op de experimentele ontwikkeling van een nieuw product, een nieuwe dienst of een nieuw procedé of het aanmerkelijk vernieuwen van een bestaand product, een bestaande dienst of een bestaand procedé.

Hoe aanvragen

Het subsidieplafond voor het Innovatiefonds 2022 betreft €250.000,-. Momenteel hebben we meer aanvragen ontvangen dan het beschikbare budget. U kunt daarom geen aanvraag meer indienen voor 2022. Het is nog niet bekend of er in 2023 weer subsidie beschikbaar wordt gesteld via het Innovatiefonds. Via deze pagina wordt u daarover op de hoogte gehouden.

Wet- en regelgeving

 • Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2018
 • Regeling Innovatiefonds

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.