Inhoudsopgave:

Geen tijd om te lezen?

Bekijk in dit filmpje “Hoe gaan wij om met de privacy van inwoners” hoe de gemeente met persoonsgegevens omgaat.

Functionaris voor Gegevensbescherming

De gemeente Leeuwarden heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een onafhankelijke toezichthouder die binnen de organisatie controleert of de gemeente zich houdt aan de privacyregels. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG), de ‘Privacyrichtlijn’ en allerlei andere regels zoals de ‘Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (UAVG), de ‘Wet Basisregistratie persoonsgegevens’ (BRP) en nog veel meer.

 

U kunt contact opnemen met de FG voor al uw vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Dit kunt u doen door:

 • Het digitale formulier op de pagina ‘Persoonsgegevens’ in te vullen.
 • Een brief te schrijven naar:
  Gemeente Leeuwarden
  Ter attentie van Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 21000
  8900 JA Leeuwarden
 • Een e-mail te sturen naar gemeente@leeuwarden.nl.

Waarom houden we uw gegevens bij?

Om u te kunnen helpen, verwerken we uw persoonsgegevens. Dat begint op het moment van inschrijving in de gemeente tot aan de aangifte van een overlijden. Zo lang u inwoner van de gemeente bent, krijgt u op verschillende manieren te maken met de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan uw gemeentelijke belastingaanslag, het vastleggen van een huwelijk, het beoordelen van uw status voor de aanvraag van een vergunning, uitkering of zorgvoorziening of het toevoegen van uw (ver)bouwgegevens aan het kadaster. Alles komt voort uit de taak of verplichtingen die de gemeente heeft.

 

Wilt u dat de gemeente iets voor u doet? Bijvoorbeeld door een uitkering aan te vragen? Dan is het eigenlijk altijd nodig om uw persoonsgegevens door te geven. Doet u dat niet? Dan kunnen wij u niet helpen en wijzen wij uw aanvraag af.

Wilt u nog iets specifieker weten wanneer welke gegevens van u worden verwerkt? Hieronder staan een groot deel van de verschillende taken en activiteiten van de gemeente. Als u daar op klikt, leest u meer over welke persoonsgegevens wij daarbij gebruiken.

Register van verwerkingen

In het ‘Register van verwerkingen‘ staat wat gemeente Leeuwarden doet met persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres of postcode met huisnummer.

Wat staat er in het register?

 • Wie verantwoordelijk is voor het gebruik van de persoonsgegevens (zoals de burgemeester).
 • Waarom we persoonsgegevens gebruiken.
 • Waarom we de persoonsgegevens bewaren.
 • Van wie we persoonsgegevens gebruiken en bewaren.
 • Welke persoonsgegevens we gebruiken.
 • Hoelang we persoonsgegevens bewaren.
 • Aan wie we de persoonsgegevens geven.

Wat staat in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)?

Hierin staat welke gegevens in het register moeten staan. In 12 kolommen staat informatie over:

 • Naam afdeling (welke afdeling van gemeente Leeuwarden dit proces doet).
 • Verwerking (wat er gedaan wordt).
 • Verwerkingsomschrijving (uitleg over wat er gedaan wordt).
 • Verwerkingsverantwoordelijke (wie verantwoordelijk is).
 • Verwerkingsdoeleinden (waarom we dit doen).
 • Rechtmatige grondslag (waarom we dit mogen doen).
 • Categorieën van betrokkenen (van wie we persoonsgegevens gebruiken).
 • Categorieën van persoonsgegevens (welke persoonsgegevens gebruiken).
 • Bewaartermijn (hoe lang we de persoonsgegevens mogen bewaren).
 • Categorieën van ontvangers (wie we de persoonsgegevens geven).
 • Samenwerkende partijen + convenant/privacy-protocol (of we met anderen samenwerken).
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid (of gemeente Leeuwarden en de samenwerkende partij allebei verantwoordelijk zijn).

Heeft u vragen over het register?

Stuur een e-mail naar de Functionaris voor Gegevensbescherming via gemeente@leeuwarden.nl.

In de privacyverklaring staat hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn. Meer informatie vindt u op deze pagina in onderstaande tabjes.

Persoonsgegevens 'Klantcontact'

U kunt bellen of via contactformulieren contact opnemen met de gemeente. U kunt natuurlijk ook langskomen op het gemeentehuis. U kunt voor verschillende doelen contact met ons opnemen.

 

Als u bijvoorbeeld belt voor een nieuwe folder, dan hebben wij uw adresgegevens nodig om u de folder te kunnen sturen. Wij hebben dan een zogenoemd ‘gerechtvaardigd belang’ om uw gegevens te noteren zodat wij u de informatie toe kunnen sturen. Komt u langs voor de aanvraag van een vergunning of voorziening? Ook dan hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig. Dat is in de wet vastgelegd. Als u contact met ons opneemt vragen wij u meestal om de volgende gegevens:

 • BSN
 • Geboortedatum
 • NAW (naam, adres, woonplaats) en contactgegevens

Wij zijn ook bereikbaar via Whatsapp, Twitter, Facebook en Live Chat. De veiligheid om te communiceren via deze kanalen is helaas niet altijd gegarandeerd. Wij raden u daarom aan om zo min mogelijk persoonlijke gegevens via deze kanalen met ons te delen. Persoonsgebonden vragen, zoals over een beschikking, vergunning of dossier worden door ons niet via deze kanalen beantwoord, omdat daar identificatie voor nodig is. Als u uw telefoonnummer achterlaat, nemen wij contact met u op om u van dienst te kunnen zijn. Daarbij worden eerst een aantal identificerende vragen gesteld.

Persoonsgegevens 'Basisregistraties'

De gemeente moet verschillende basisregistraties bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan de Basisregistratie Personen (BRP), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Deze taken zijn neergelegd in art. 1.4 Wet BRP, artikel 2 van de Wet BAG en artikel 1 Wet WOZ. Welke gegevens we bijhouden, verschilt per systeem. We registreren onder meer uw:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Gezinsrelatie
 • Burgerlijke staat
 • BSN
 • Administratienummer
 • Gegevens over uw kind(eren)
 • Verblijfplaats
 • Verblijfstitel, als u uit een ander land komt
 • Gezagsverhouding en curatele. Minderjarigen vallen onder het gezag van ouders of van een voogd of verzorger. Dit wordt in het BRP vastgelegd, net als wanneer iemand onder curatele wordt gesteld.
 • Reisdocument
 • Gegevens over uw kiesrecht, als u hiervan bent uitgesloten

Persoonsgegevens 'Belasting en heffingen'

De gemeente moet de inwoners gemeentelijke belastingen laten betalen. Dat is in de Gemeentewet en andere gemeentelijke regels vastgelegd. Daarvoor gebruiken we onder meer uw:

 • BSN
 • NAW- en contactgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Verblijfplaats en familierelaties
 • Kadastrale gegevens
 • WOZ-waarden
 • Gegevens ondernemingen
 • Uw (kenteken)registraties bij de RDW
 • Arbeids- uitkeringsrelaties
 • Financiële gegevens
 • IBAN-nummer

Persoonsgegevens 'Zorg, onderwijs en jeugd'

De gemeente is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de Jeugdwet (art. 2.6 Jeugdwet) en de Wet maatschappelijke Ondersteuning 2015 (artikel 2.1.1). De gemeente biedt hulp en zorg bij bijvoorbeeld opgroei- en opvoedingsproblemen, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, leerlingenvervoer en het opstellen van een trajectplan.

 

Kinderen van 6 tot 16 jaar zijn leerplichtig en daar houdt de leerplichtambtenaar van de gemeente toezicht op. Dat moet volgens art. 16 van de Leerplichtwet 1969. Voor al deze zaken legt de gemeente verschillende gegevens vast, van zowel kinderen als ouders. Dit doen we om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen en u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Van kinderen verwerken we de volgende gegevens:

 • NAW- en contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN/ onderwijsnummer
 • Administratienummer
 • Nationaliteit
 • Inschrijfgegevens gemeente
 • In-en uitschrijvingen school
 • Verzuimgegevens
 • Gegevens over de gezondheid

Van ouders verwerken we de volgende gegevens:

 • NAW- en contactgegevens
 • BSN
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens (bij vergoedingen)
 • Inkomensverklaring (bij aanvraag vergoedingen)

Persoonsgegevens 'Werk, uitkering en schulden'

De gemeente moet haar inwoners ondersteunen bij geldzaken, het vinden van een baan (eventueel door middel van re-integratie) en als dat nodig is een uitkering geven. Dit is onder andere geregeld in art. 7 Participatiewet. Om u goed te kunnen helpen en om te kunnen zien of u recht heeft op bepaalde voorzieningen, leggen we uw persoonsgegevens vast. De gemeente gebruikt hiervoor onder meer de volgende gegevens:

 • NAW- en contactgegevens
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Financiële gegevens
 • Bankgegevens
 • Gegevens over de gezondheid (als dat invloed heeft op of u weer aan het werk kunt of een uitkering nodig heeft)
 • Strafrechtelijke gegevens (voor recht op uitkering)

Daarnaast wil de gemeente u helpen als u schulden heeft. De gemeente krijgt daarom te horen als u bijvoorbeeld uw huur of energierekening niet meer betaalt. De woningstichting, het energiebedrijf of de zorgverzekeraar geeft dat aan ons door. Ook dit is in de wet geregeld, namelijk in art. 3 van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Persoonsgegevens 'Vergunningen en ontheffingen'

De gemeente is verantwoordelijk voor het geven van een heleboel vergunningen en ontheffingen. Denk bijvoorbeeld aan van een omgevingsvergunning, een vergunning voor horeca of parkeren of aan een ontheffing voor laden en lossen. Welke persoonsgegevens daarvoor nodig zijn, hangt van de vergunning of ontheffing af. Dat is in de wet en andere regels vastgelegd.

Persoonsgegevens 'Handhaving, toezicht en veiligheid'

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op het gebied van leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte (de wijken in de stad en de dorpen daar omheen). Denk bijvoorbeeld aan het ontruimen van kraakpanden, het sluiten van drugspanden, nazorg bij de terugkeer van (ex-)gedetineerden en cameratoezicht om de openbare orde te controleren. Maar het gaat ook om het voorkomen van strafbare feiten en het ondersteunen van het opsporen van strafbare feiten door de politie. Dit is van algemeen belang, namelijk voor de veiligheid van u en uw omgeving. Ook in deze gevallen is het nodig om persoonsgegevens vast te leggen, denk bijvoorbeeld aan:

 • NAW- en contactgegevens (van de betrokkene en eventuele familieleden)
 • BSN
 • Aliassen en bijnamen
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Beeldmateriaal van betrokkene
 • Aard, oorzaak, omvang en locatie van algemeen of specifiek hinderlijk gedrag
 • Strafrechtelijke gegevens
 • Financiële gegevens
 • Andere bijzondere persoonsgegevens zoals over seksuele geaardheid, godsdienst en politieke gezindheid

Persoonsgegevens 'Cameratoezicht in- en om gemeentelijke gebouwen'

De gemeente kan camera’s ophangen in en om gemeentelijke gebouwen. Het cameratoezicht is in de eerste plaats voor de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen en zaken die aan de zorg van de gemeente zijn toevertrouwd. Daarnaast kunnen we door de camera’s zien of mensen met een gebouwverbod zich aan dat verbod houden. En de camera’s zijn er voor de bescherming van publieke personen zoals bijvoorbeeld de burgemeester. De gemeente heeft hier ook een zogenoemd ‘gerechtvaardigd belang’ om deze veiligheid te kunnen waarborgen. Als er iets is gebeurd, kunnen de mensen die daarbij betrokken waren geïdentificeerd worden via de camerabeelden. Dat zijn dan strafrechtelijke gegevens. Dat die beelden gebruikt mogen worden, staat in art. 33 lid 2 sub b van de UAVG.

Samenwerking

Om ons werk goed te kunnen doen, werken we als gemeente samen met verschillende partners, instellingen, aanbieders en andere overheidsinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Zorgaanbieders
 • Maatschappelijke dienstverleners
 • Verwijzers (zoals een huisarts)
 • Schuldhulpverleners
 • Partijen die namens de gemeente handelen (zoals Amaryllis)
 • UWV
 • Re-integratiebureaus

Met alle partijen waarmee we samenwerken, hebben we goede afspraken gemaakt over het beschermen van uw privacy. Die afspraken staan in de wet of in een contract dat wij met deze partijen hebben.

We geven niet zomaar gegevens door aan andere landen

De gemeente Leeuwarden bewaart de gegevens alleen binnen de Economische Europese Ruimte (EER). Sterker nog; het grootste gedeelte van de gegevens slaan we op in datacenters in Leeuwarden zelf.

 

De gemeente maakt ook gebruik van zogenaamde ‘cloud-applicaties’. Die gegevens worden bijna allemaal in Nederland bewaard. Uw persoonsgegevens zijn dus altijd op hetzelfde Europese niveau beschermd.

 

Wij zijn trouwens niet van plan de gegevens door te geven aan landen buiten de Economische Europese Ruimte of om daar gegevens op te slaan. Dat geldt ook voor landen waarvoor de Europese Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft afgegeven.

Bewaartermijnen

De gemeente maakt en krijgt heel veel informatie. Die informatie is belangrijk voor de organisatie van de gemeente zelf, maar ook om te kunnen laten zien waarom de gemeente bepaalde dingen doet. Dit is nodig voor de publieke verantwoording, rechtsvinding en vanuit cultuur historisch oogpunt. Er zijn daarom regels die er voor zorgen dat overheidsorganisaties hun informatie goed bewaren. Die regels staan in de Archiefwet en de regels zijn voor de gemeente uitgewerkt in de zogenaamde ‘selectielijst’. Daarin staat precies hoe lang de gemeente verschillende soorten informatie moet bewaren om het daarna te vernietigen. Hoe lang informatie bewaard moet worden, hangt van het soort informatie af. En of de informatie bijvoorbeeld is gebruikt bij een rechtszaak. Sommige informatie mag zelfs nooit worden vernietigd en moet eindeloos worden bewaard.

 

Heeft u een vraag over bewaartermijnen? Stel ze dan aan onze Functionaris Gegevensbescherming. Of breng eens een bezoekje aan het Historisch Centrum Leeuwarden. Daar wordt voor duizenden strekkende meters aan historische documenten van de Gemeente in speciale archiefkelders met klimaatbeheersing bewaard. Deskundige medewerkers helpen de bezoekers graag bij hun speurtocht in de archieven, bevolkingsregisters, foto’s, bouwtekeningen, kranten en vele andere bronnen.

Uw rechten

Denkt u dat uw persoonsgegevens niet kloppen? Of wilt u liever niet dat bepaalde persoonsgegevens bij de gemeente Leeuwarden bewaard blijven? U kunt uw eigen persoonsgegevens inzien en deze als dat nodig is laten verbeteren of verwijderen. U kunt:

 • Inzage vragen in de persoonsgegevens die wij van u vastgelegd hebben zodat u kunt controleren of die gegevens kloppen en goed in het systeem staan.
 • Ons vragen de persoonsgegevens te wijzigen, te verbeteren of aan te vullen als deze onvolledig zijn.
 • Ons vragen om de verwerking te beperken, gegevens te wissen of bezwaar maken tegen het vastleggen van de gegevens.
 • Vragen om extra informatie. Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog steeds vragen hoe de gemeente in zijn algemeenheid met persoonsgegevens omgaat? Die vragen kunt u ons altijd stellen.
 • Een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming of rechtsreeks bij de autoriteit Persoonsgegevens. Dat laatste kunt u doen via de website ‘Autoriteit Persoonsgegevens’. De Autoriteit zal u vaak vragen eerst contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente voor de behandeling van uw klacht.

Heeft u eerder toestemming gegeven voor het vastleggen van bepaalde gegevens? Dan kunt u die toestemming weer intrekken. Toestemming geven is eigenlijk bijna nooit vereist.

Wilt u uw digitale gegevens in een digitaal bestand opvragen? Dit wordt ook wel ‘dataportibiliteit’ genoemd. Dat kan alleen als de vastlegging van deze gegevens is gebeurd op grond van een overeenkomst of op basis van uw toestemming. Dat is bij de gemeente eigenlijk bijna nooit het geval. Verhuist u naar een andere gemeente en wilt u belangrijke informatie die wij digitaal in ons bezit hebben toch meenemen naar uw nieuwe gemeente? Neem dan contact op met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Verzoek indienen of vragen stellen

Het inzagerecht in de AVG is bedoeld om de gemeente te kunnen controleren:

 • Worden mijn gegevens gebruikt?
 • Zo ja, gebeurt dit volgens de wet?

Dit betekent niet automatisch dat u een kopie ontvangt.

Wilt u een kopie van een dossier of zaak ontvangen?

Dat kan natuurlijk. Wij willen graag weten waarom u de aanvraag doet.

Hoe kunt u een aanvraag doen?

Doorloop deze digitale vragenlijst. U komt vanzelf bij het juiste formulier uit.

Vraagt u om inzage of kopieën van uzelf of van een ander? Inloggen met DigiD is verplicht.
Bij algemene vragen is inloggen met DigiD niet nodig.

Liever telefonisch contact of langskomen op het Gemeentehuis? Dat kan ook. Wij noteren uw gegevens en u wordt gebeld voor het maken van een afspraak.
Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.

Contactgegevens

 • Adres:
  Gemeente Leeuwarden
  Oldehoofsterkerkhof 2
  Postbus 21000
  8900 JA Leeuwarden
 • Telefoonnummer:
  14 058
 • Op de pagina ‘Contact’ staan de openingstijden van het Gemeentehuis vermeld.

Functionaris voor Gegevensbescherming

De gemeente Leeuwarden heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld (FG). De FG is een onafhankelijke toezichthouder die binnen de organisatie controleert of de gemeente zich houdt aan de privacyregels. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • De Privacyrichtlijn.
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).
 • De Wet Basisregistratie persoonsgegevens (BRP).
 • Enzovoort.

Contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met de FG voor al uw vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Dit kunt u doen door:

 • Het digitale formulier in te vullen op de pagina ‘Persoonsgegevens’.
 • Een brief te schrijven naar:
  Gemeente Leeuwarden
  T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 21000
  8900 JA Leeuwarden
 • Een e-mail te sturen naar gemeente@leeuwarden.nl.

Wat doen wij als wij een verzoek van u binnen krijgen?

Identificatie

We vragen u altijd om u eerst te identificeren. We moeten immers zeker weten dat u bent wie u zegt te zijn. Dat is om uzelf en om anderen te beschermen. Identificatie kan plaatsvinden op de volgende manieren:

 • Elektronisch door het verzoek via het digitale formulier op de pagina ‘Persoonsgegevens’ in te dienen. U wordt dan door middel van DigiD geïdentificeerd.
 • Komt u naar het Gemeentehuis? Dan moet u een geldig legitimatiebewijs laten zien. Een kopie is onvoldoende.
 • Wilt u namens iemand anders een verzoek indienen? Dat kan door samen met die persoon en zijn/haar DigiD het digitale formulier voor verzoeken in te vullen. Komt u liever naar het gemeentehuis? Zorg dan voor een schriftelijke machtiging én een geldig identificatiebewijs van zowel u als een (kopie van het) identiteitsbewijs van degene om wie het gaat.
 • Wilt u de persoonsgegevens van uw kind bekijken? Dan kijken we eerst in ons systeem of u het ouderlijk gezag heeft.

Behandeling

Na het vaststellen van uw identiteit neemt de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) uw verzoek in behandeling. De FG bekijkt daarna of uw verzoek voldoet aan de wet- en regelgeving en de richtlijnen van de gemeente. Als u ons alle gegevens hebt gegeven en uw verzoek aan de wettelijke eisen voldoet, proberen wij om uw verzoek binnen een maand af te handelen. Het kan zijn dat wij nog aanvullende vragen hebben.

Heeft u een heel ingewikkeld verzoek? Dan hebben wij nog iets langer nodig om aan uw verzoek te voldoen, maar dat hoort u snel van ons.

In onze reactie halen we de namen van andere mensen weg. Denk bijvoorbeeld aan namen van melders, klagers of medewerkers. Zij hebben immers net als u, recht op de bescherming van hun privacy.

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan heeft u het recht om een bezwaarschrift in te dienen tegen dat besluit. In de brief leggen we uit hoe u dit kunt doen en binnen welke termijn.

Voldoen we niet of gedeeltelijk aan uw verzoek, dan leggen we in het besluit waarom. Bent u benieuwd welke richtlijnen de gemeente hiervoor hanteert? Lees dan hieronder verder.

Niet of gedeeltelijk voldoen aan een verzoek

Soms kunnen we uw verzoek (gedeeltelijk) weigeren. Dat kan bijvoorbeeld in onderstaande gevallen:

 • Als de weigering noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Of om betrokkene of rechten en vrijheden van anderen te beschermen. Of andere in art. 23 AVG genoemde beperkingen. Als er bijvoorbeeld een verzoek wordt gedaan in het dossier van een kind, terwijl er een redelijk vermoeden bestaat dat deze informatie misbruikt kan worden bij een scheiding, dan weigeren we het verzoek om het kind en de partner te kunnen beschermen. Een inzageverzoek kan ook worden geweigerd als er een fraudeonderzoek loopt (ten tijde van de aanvraag) waar het verzoek mee te maken heeft.
 • Als het verzoek te maken heeft met een lopende bezwaar- of beroepsprocedure. Voor de eerlijkheid van het proces voor zowel u als de gemeente, kan uw verzoek in een lopende bezwaar- of beroepsprocedure worden geweigerd. U krijgt de stukken dan namelijk al.
 • Als het verzoek zogenaamd ‘buitensporig’ is. U mag maximaal twee verzoeken per kalenderjaar doen die te maken hebben met hetzelfde onderwerp of zaak.
 • Als het verzoek niet beperkt is tot een enkele voorziening, zaak of dossier. Dit heeft als reden dat de gemeente een grote hoeveelheid taken heeft. De hoeveelheid gegevens die daarbij worden verwerkt is enorm. Daarom kunnen wij niet aan een algemeen verzoek voldoen. Om die reden wordt u altijd verzocht het verzoek te specificeren.
 • Als u niet voldoet aan de eisen die er zijn. Bijvoorbeeld dat u zich niet kunt identificeren of dat u vraagt om iets waar u geen recht op heeft.
 • Als we denken dat er sprake is van misbruik van recht. U kunt uw persoonsgegevens inzien om te kijken of ze goed zijn vastgelegd. U mag dat recht niet gebruiken om bijvoorbeeld een vergunning aan te vechten.
 • Soms is een Woo-verzoek een beter middel om bepaalde kennis boven water te krijgen. Op de pagina ‘Woo-verzoek indienen’ vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De gemeente weet dat de gemiddelde inkomens in bepaalde postcodegebieden hoger of lager liggen. Of in welke wijken meer criminaliteit voorkomt dan gemiddeld. Maar dat heeft geen invloed op de belasting die u betaalt. De gemeente doet dus niet aan wat we ‘profilering’ noemen.

 

Een voorbeeld: Eén van de taken van de gemeente is het heffen van belastingen. Denk bijvoorbeeld aan de afvalstoffenheffing. Hoeveel u betaalt verschilt. Woont u alleen? Dan betaalt u het eenpersoonstarief. Woont u met meerdere personen? Dan betaalt u de meerpersoonsheffing. Het maakt dus niet uit waar u woont. Deze belasting wordt bepaald via automatische besluitvorming.

Verdere verwerking

Soms moet de gemeente uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doelen dan waarvoor de persoonsgegevens in het begin zijn verzameld. Dat kan alleen wanneer dit past bij het oorspronkelijke doel. Bij twijfel doet de gemeente eerst een soort risico-analyse, een zogenoemde Privacy Impact Assessment (PIA).

 

Zo gebruikt de gemeente (persoons)gegevens bijvoorbeeld om te onderzoeken of het gemeentelijk beleid goed werkt. Dat doen we om nieuw beleid te kunnen maken en om de kwaliteit van het beleid te bewaken. Om dit te kunnen onderzoeken moeten we soms gegevens combineren. Zo kunnen we bijvoorbeeld de leerplichtadministratie bekijken om te onderzoeken of nieuw beleid op het gebied van integrale jeugdhulp op een bepaalde school ook echt werkt. Bij dit soort onderzoeken gebruiken we bijna altijd anonieme gegevens.

Maatwerk

Omdat de gemeente dicht bij de inwoner staat en inwoners daarom beter kan bedienen, krijgt de gemeente steeds meer taken. De gemeente is verantwoordelijk voor een heleboel taken op het gebied van bijvoorbeeld jeugd, veiligheid, welzijn en zorg. Daarom werkt de gemeente samen met alle betrokkenen in het veld aan een uitvoering die dichtbij de inwoner staat en waarbij wij integraal en oplossingsgericht werken. Niet vanuit de verschillende wetten, maar vanuit de leefwereld van de persoon die een hulpvraag heeft. Maatwerk!

 

De eigen kracht van de inwoner staat hierbij nog steeds centraal. Eerst wordt gekeken wat de inwoners zelf of met hulp uit zijn of haar omgeving kan oplossen. Wanneer dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning.

 

Wat nu als die hulpvraag al lang geleden is geformuleerd en de gemeente dus nog geen maatwerk heeft kunnen leveren? Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van meerdere vormen van dienstverlening, ondersteuning en wanneer er verschillende hulpverleners en consulenten betrokken zijn? Uit de gegevens die bij ons al bekend zijn kan blijken dat er sprake is van versnipperde dienstverlening. Het kan dan zijn dat wij contact met u opnemen om een nieuw maatwerkplan met u op te stellen; één gezin, één plan, één regisseur. In veel gevallen doet Amaryllis dat namens de gemeente. Wilt u daar niet op wachten en heeft u dringend behoefte om samen met uw consulent een maatwerkplan op te stellen dat helemaal is afgestemd op uw hulpvraag? Neem dan contact met ons op.

Andere bronnen waar uw gegevens vandaan komen

Soms neemt de gemeente (of Amaryllis namens de gemeente), geheel buiten uw verwachtingen contact met u op. Mogelijk heeft u op dat moment al jaren geen contact meer met de gemeente gehad en zit u daar wellicht ook helemaal niet op te wachten. Dat is natuurlijk schrikken. Toch doet de gemeente dat niet zomaar en wij zullen u proberen uit te leggen waarom.

 

U kunt zelf de gemeente om hulp vragen. Maar de gemeente kan u ook hulp aanbieden. De gemeente is verantwoordelijk voor onder andere zorgmijders, het vroeg signaleren van schuldproblemen, nazorg van (ex)-gedetineerden en de toeleiding naar verplichte geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast heeft de gemeente diverse meldpunten, zoals voor kindermishandeling of overlast. Dat is allemaal wettelijk geregeld. Wij hebben de plicht om dergelijke meldingen te onderzoeken. En dan kan het zijn dat wij contact met u opnemen.

De gemeente krijgt dus niet alleen informatie van uzelf, maar ook uit andere bronnen. Wanneer en van wie is afhankelijk van uw specifieke situatie. Denk bijvoorbeeld aan de volgende partijen:

 • Andere gemeenten
 • Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)
 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Partijen genoemd in art. 64 Participatiewet
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Belastingdienst
 • Gerechtsdeurwaarder
 • Schuldeisers
 • Rijksdienst Wegverkeer (RDW)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 • Politie
 • Regionaal Informatie en ExpertiseCentrum (RIEC)
 • In het kader van het vroeg signaleren van schulden komen de berichten van de volgende partijen:
  • Vitens
  • De Friesland Zorgverzekeraar
  • Eneco
  • Oxxio
  • Woonenergie
  • Essent
  • Woningcorporaties
  • Energiedirect.nl
 • Veiligheidshuis Fryslân, waarin de volgende ketenpartners deelnemen:
  • Openbaar Ministerie Noord-Nederland (OM)
  • Politie Noord-Nederland
  • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland)
  • Raad voor de Kinderbescherming Noord-Nederland
  • GGZ Friesland
  • Reclassering Nederland Midden-Noord
  • Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering Noord-Oost
  • Verslavingszorg Noord-Nederland (Reclassering en zorg)
  • Dienst Justitiële Inrichtingen Samenwerkingsverband Noord (PI Leeuwarden)
  • Friese Woningcorporaties
  • Veiligheidsregio Fryslân, waaronder GGD Fryslân

Uw gegevens bij de overheid en in de Basisregistratie Personen (BRP)

Niet alleen de gemeente Leeuwarden gebruikt uw persoonsgegevens. Alle overheidsinstanties in Nederland gebruiken gegevens van u.

 

Een globaal overzicht krijgt u via de website ‘Mijn Overheid’. Daar ziet u welke gegevens van u zijn geregistreerd bij de verschillende overheidsorganisaties. Hier kunt u een overzicht krijgen van uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

 

Ook kunt u hier terecht voor een globaal overzicht van gegevens over uw huis, zoals de WOZ-waarde. Via de website van Rijksoverheid ziet u welke organisaties er in de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen kijken om hun werkzaamheden uit te oefenen.

Geheimhouding vragen

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Dit is bijvoorbeeld nodig als u in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

 

Heeft u uw gemeente gevraagd om geen persoonsgegevens te verstrekken? Dan mag de gemeente uw persoonsgegevens niet doorgeven aan bijvoorbeeld sportverenigingen, kerkelijke organisaties of goede doelen. Wilt u deze geheimhouding aanvragen? Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Geheimhouding persoonsgegevens’.

 

Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taak? Bijvoorbeeld voor het innen van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente alsnog uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim, ook al heeft u dat wel gevraagd.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, neemt de gemeente maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies en onbevoegde toegang te voorkomen. Dit doen we zoals dat in de Baseline Informatie Overheid (BIO) is vastgelegd. De BIO bevat regels over informatiebeveiliging voor de overheid, het rijk, waterschappen en de provincies. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het bepalen wie vanuit zijn of haar functie toegang tot bepaalde gegevens mag hebben. Wie dit niet nodig heeft voor zijn of haar functie, krijgt geen toegang.
 • Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (een VOG) overleggen.
 • De opslag van de gegevens vindt plaats op servers binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
 • Het organiseren van trainingen voor onze medewerkers, onder andere over hoe om te gaan met persoonsgegevens en datalekken.
 • Het bijhouden van een register voor beveiligingsincidenten en datalekken.
 • De mogelijkheid om gevoelige informatie op een versleutelde manier te e-mailen.

Meer informatie over de BIO leest u op de website van de ‘Informatie Beveiligingsdienst’.

Datalek

Ondanks alle beveiligingsmaatregelen kan het soms toch fout gaan. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail, een dossier dat kwijtraakt of een vergeten laptop in de trein.

Het is belangrijk dat de gemeente daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. Dan kunnen maatregelen getroffen worden om erger te voorkomen.

Denkt u dat er sprake is van een datalek?

Meld dat dan aan onze Functionaris voor Gegevensbescherming via telefoonnummer 14 058 of stuur een e-mail naar gemeente@leeuwarden.nl. Wij onderzoeken het datalek dan en proberen de gevolgen te beperken. Als dat nodig is, doen wij een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de mensen die betrokken zijn.

Bodycams Handhaving

Waarom worden bodycams ingezet?

We willen dat handhavers zo veilig en goed mogelijk hun werk kunnen doen. Proeven bij de politie en in andere steden laten zien dat bodycams een waardevol middel zijn. Bijvoorbeeld om onveilige situaties voor de handhaver te de-escaleren en onheuse bejegening te verminderen.

Staat de camera altijd aan?

Ja, de camera staat altijd aan. De camera buffert standaard voor de duur van één minuut. Deze passief gemaakte beelden worden automatisch na voornoemde duur weer gewist. Pas als een handhaver zich onveilig voelt of wanneer een situatie dreigt te escaleren, dan kan de handhaver ‘actief’ de bodycam beelden laten opslaan. Een handhaver probeert altijd bekend te maken wanneer hij/zij de camera aanzet.

Ik wil niet gefilmd worden. Mag ik weigeren?

Nee, een handhaver is bevoegd om zelf te bepalen wat wordt opgenomen. Daar is dus geen toestemming voor nodig van personen die in beeld komen.

Wat gebeurt er met opnames?

Na iedere dienst worden opnames bewaard in een beveiligde omgeving. Een klein aantal personen heeft toegang tot de opnames. Er wordt geregistreerd wanneer en door wie de opnames bekeken worden. Na 28 dagen worden opnames verwijderd en vernietigd. Als opnames onderdeel worden van een klachtenprocedure of inzageverzoek, worden beelden bewaard volgens de bewaartermijn (Archiefwet) en na afloop van deze termijn vernietigd. Beelden die voor opsporingsdoeleinden aan de politie worden verstrekt, worden door de politie bewaard als politiegegevens.

Heeft iedere handhaver een eigen camera?

Ja, iedere handhaver heeft een eigen camera.

Welke regels gelden verder?

De gemeente Leeuwarden gaat veilig met de beelden om. We houden ons aan de regels voor persoonsgegevens en respecteren de privacy van alle inwoners. In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen opgenomen waarop u een beroep kunt doen. U leest meer over deze rechten en hoe u zich daarop kunt beroepen op deze pagina.

Wijzigen privacyverklaring, Privacybeleid en Cookies

Wijzigen privacyverklaring

Deze verklaring kan van tijd tot tijd veranderen. Dit omdat niet alleen de technologie verandert, maar de wet- en regelgeving ook. Om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens altijd goed beschermd blijven, moeten bepaalde processen of werkzaamheden worden aangepast. Wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan regelmatig op deze website. Bovenaan de pagina ziet u de versiedatum.

Privacybeleid

Gemeente Leeuwarden heeft beleid gemaakt rondom de AVG. Hoe gaan we om met verzoeken van inwoners? Wanneer vindt de gemeente dat er sprake is van een ‘hoog risico’? Hoe zit het met het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN)? De antwoorden op deze vragen leest u in het beleid:

Beleidsnotitie gegevensbescherming maart 2020 (PDF, 905.69 KB)

 

Naast de AVG heeft gemeente Leeuwarden ook te maken met de Wpg (Wet politiegegevens). De Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) van gemeente Leeuwarden voeren taken uit die vallen onder de Wpg voor zowel het het domein openbare orde als leerplicht. Hieronder staat dan ook de aanvulling op het privacy beleid, dat uitleg geeft over het beleid rondom de Wpg:

Addendum Wpg december 2022.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De gemeente maakt gebruik van analytische cookies. Dit zijn cookies om de effectiviteit van de website te onderzoeken. Zo kunnen we zien hoe u als gebruiker gebruik maakt van deze website. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig. Dat komt omdat met deze cookies de website beter werkt en omdat uw IP-adres niet wordt opgeslagen en wij dus niet kunnen zien wie bent.

Met deze cookies zien we bijvoorbeeld:

 • Hoelang u op deze website bent;
 • Welk apparaat u gebruikt, bijvoorbeeld een computer, telefoon of tablet
 • Via welke advertenties u op deze website bent gekomen;
 • Welke internetbrowser u gebruikt.

U kunt zelf een en ander regelen met betrekking tot cookies. Zo kunt u deze in uw browser uitschakelen of verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.