Inhoudsopgave:

Woonbehoefte in Stiens

In Stiens is de woningbehoefte in de periode tot 2031 ingeschat op 170 woningen extra woningen. Dit blijkt uit een woonbehoefteonderzoek die in 2021 werd gehouden. Er is de komende jaren vooral behoefte aan eengezinswoningen. Het gaat hierbij om rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Er is een beperkte vraag naar koopappartementen.

In de sociale huursector is het gewenst om meer levensloopbestendige woningen met een (kleine) tuin toe te voegen. Dit zijn woningen die geschikt zijn voor mensen met een (lichte) beperking of ouderen. Dit aanbod is momenteel niet of nauwelijks aanwezig in Stiens en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de doorstroming in de bestaande woningvoorraad.

 

Bekijk het volledige onderzoek dat is uitgevoerd door Companen, een adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving.

Uitbreiding van Steenslân

We willen in het nieuwe gebied ruimte bieden aan

 • Wonen
 • Biodiversiteit
 • Groen
 • Recreatie (wandelpaden, fietsroute)
 • Water

Ambities van de gemeente Leeuwarden en Plaatselijk Belang Stiens

We hebben de wens om hier een mooi leefgebied te ontwikkelen:

 • Het wordt niet alleen een nieuw woongebied, we hebben de ambitie om een gebied te ontwikkelen dat voor alle Stiensers aantrekkelijk is om te verblijven en elkaar te ontmoeten.
 • Een uitnodigend openbaar gebied met groen dat een goede overgang vormt met het landschap in de omgeving van Stiens.
 • Er is ruimte voor alle doelgroepen in Stiens.
 • Kaartje van Steenslân 2 gebied (PDF, 7.23 MB)

Ontwerp stedenbouwkundig plan

Het ontwerp stedenbouwkundig plan Steenslân 2 is klaar. Het plan geeft een duidelijk beeld van waar onder meer woningen, wegen, groen en water komen.

Ontwerp stedenbouwkundig plan

Van donderdag 2 februari tot en met woensdag 15 maart 2023 lag het ontwerp stedenbouwkundig plan ter inzage in het gemeentehuis. U kon ook vragen stellen over het plan en de procedure.

Inloopbijeenkomst maandagavond 13 februari 2023

Tijdens deze inloopbijeenkomst heeft u het ontwerp stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouwwijk kunnen bekijken. Medewerkers van gemeente Leeuwarden konden uw vragen beantwoorden en een toelichting geven.

Participatiewerkgroep

Vijftien inwoners van Stiens vormen een participatiewerkgroep. Zij vertegenwoordigen een doorsnede van de bevolking van Stiens en direct aanwonenden.

Concept ontwerp

Uiteindelijk is er een concept ontwerp ontstaan dat de werkgroep aan de dorpsbewoners presenteerde. Dit plan werd goed ontvangen door veel inwoners. Het leverde enthousiaste reacties op. Alle tips en opmerkingen werden vervolgens nog eens in de plannen verwerkt. Zo ontstond een compleet plan dat is voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Op deze manier is er door alle partijen gezamenlijk een plan ontwikkeld. Een werkwijze waar wethouder Hein de Haan, zelf aanwezig bij een van de participatiesessies, erg blij mee is. Ook de werkgroep is enthousiast over de werkwijze.

Planning

Het concept stedenbouwkundig plan heeft tot 15 maart 2023 ter inzage gelegen. Er zijn veel reacties ontvangen. Een aantal reacties zijn verwerkt in het plan, een aantal niet. Het aangepaste stedenbouwkundig plan wordt dit najaar aan de gemeenteraad aangeboden voor vaststelling. Het ontwerp bestemmingsplan wordt dit jaar nog ter inzage gelegd. Dat is de formele start van de bestemmingsplanprocedure. Daarop kan ieder weer reageren.

 • Oktober/november 2023 –  stedenbouwkundig plan vastgesteld door de gemeenteraad.
 • November/december 2023 – ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.
 • Medio 2024 bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad, daarna onherroepelijk.
 • Medio 2025 plan bouwrijp gemaakt en start verkoop eerste vrije kavels, start bouw sociale huurwoningen en eerste projectmatige (koop)woningen.

Beschikbaarheid kavels en woningen

Er zijn nog geen bouwkavels, koopwoningen, koopappartementen of sociale huurwoningen beschikbaar. Zodra bekend is wanneer die beschikbaar komen en hoe u hiervoor uw interesse kenbaar kunt maken of kunt inschrijven, wordt dat hier aangegeven.

Contact

Heeft u vragen over het project Steenslân 2? Neem contact op met de gemeente Leeuwarden, of stuur een e-mail naar steenslan@leeuwarden.nl