Inhoudsopgave:

Woonbehoefte in Stiens

In Stiens is de woningbehoefte in de periode tot 2031 ingeschat op 170 woningen extra woningen. Dit blijkt uit een woonbehoefteonderzoek die in 2021 werd gehouden. Er is de komende jaren vooral behoefte aan eengezinswoningen. Het gaat hierbij om rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Er is een beperkte vraag naar koopappartementen.

In de sociale huursector is het gewenst om meer levensloopbestendige woningen met een (kleine) tuin toe te voegen. Dit zijn woningen die geschikt zijn voor mensen met een (lichte) beperking of ouderen. Dit aanbod is momenteel niet of nauwelijks aanwezig in Stiens en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de doorstroming in de bestaande woningvoorraad.

Bekijk het volledige onderzoek dat is uitgevoerd door Companen, een adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving.

Uitbreiding van Steenslân

We willen in het nieuwe gebied ruimte bieden aan

 • Wonen
 • Biodiversiteit
 • Groen
 • Recreatie (wandelpaden, fietsroute)
 • Water

Ambities van de gemeente Leeuwarden en Plaatselijk Belang Stiens

We hebben de wens om hier een mooi leefgebied te ontwikkelen:

 • Het wordt niet alleen een nieuw woongebied, we hebben de ambitie om een gebied te ontwikkelen dat voor alle Stiensers aantrekkelijk is om te verblijven en elkaar te ontmoeten.
 • Een uitnodigend openbaar gebied met groen dat een goede overgang vormt met het landschap in de omgeving van Stiens.
 • Er is ruimte voor alle doelgroepen in Stiens.
 • Kaartje van Steenslân 2 gebied (PDF, 7.23 MB)

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan Steenslân 2 is klaar. Het plan geeft een duidelijk beeld van waar onder meer woningen, wegen, groen en water komen. Afgelopen februari/maart lag het ontwerp stedenbouwkundig plan ter inzage. Het ontwerp is op enkele punten gewijzigd door reacties van inwoners en organisaties. De belangrijkste wijzigingen door de reacties op het ontwerp zijn:

 • er komen 5 sociale huurwoningen extra;
 • aan het water komen alleen koopwoningen (geen huur);
 • er komt een fiets- en wandelbrug bij het Mierepad waardoor de wandelroute ook voor mindervaliden toegankelijk is;
 • er worden levensloopbestendige woningen gebouwd.

Bekijk het Stedenbouwkundig plan.

Participatiewerkgroep

Vijftien inwoners van Stiens vormen een participatiewerkgroep. Zij vertegenwoordigen een doorsnede van de bevolking van Stiens en direct aanwonenden.

Concept ontwerp

Uiteindelijk is er een concept ontwerp ontstaan dat de werkgroep aan de dorpsbewoners presenteerde. Dit plan werd goed ontvangen door veel inwoners. Het leverde enthousiaste reacties op. Alle tips en opmerkingen werden vervolgens nog eens in de plannen verwerkt. Zo ontstond een compleet plan dat is voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Op deze manier is er door alle partijen gezamenlijk een plan ontwikkeld. Een werkwijze waar wethouder Hein de Haan, zelf aanwezig bij een van de participatiesessies, erg blij mee is. Ook de werkgroep is enthousiast over de werkwijze.

Planning

Het stedenbouwkundig plan is op 6 december 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan lagen van 14 december 2023 tot en met 8 februari 2024  ter inzage. De bestemmingsplanprocedure is daarmee gestart. Er zijn een aantal reacties ontvangen. Die zijn wij op dit moment aan het beoordelen.

 • Tweede helft 2024 bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad, daarna onherroepelijk.
 • Begin 2025 plan bouwrijp maken.
 • Tweede helft 2025 plan bouwrijp gemaakt en start verkoop eerste vrije kavels, start bouw sociale huurwoningen en eerste projectmatige (koop)woningen.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Tot en met 8 februari 2024 lagen het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan voor Steenslân 2 in Stiens ter inzage. Hieronder leest u meer informatie over deze plannen.

Ontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan van Steenslân 2 maakt de realisatie van een woonwijk met 103 woningen in Stiens mogelijk. De nieuwe woonwijk bestaat uit een mix van rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen, arken en appartementen. De bebouwing kent een dorpse uitstraling met variatie in woningtypes en bouwhoogtes en verspringende rooilijnen. Platte daken zijn niet toegestaan.

De woningen komen in een groene en waterrijke omgeving. Het plan is ruim opgezet en kent een lage bebouwingsdichtheid. Het plan vormt de natuurlijke afronding van het dorp Stiens en wordt omzoomd door veel groen.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan met welstandsrichtlijnen

Hoe komen de huizen er uit te zien? Wat wordt het materiaal of wat worden de kleuren? Hoe zien de erfafscheidingen eruit? Dat staat allemaal in het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Dit zijn de zogenoemde welstandsrichtlijnen. Dus waar een gebouw aan moet voldoen. Hier staat onder andere in voor welke gevels nestvoorzieningen voor vogels of vleermuizen moeten komen. Toekomstige bouwaanvragen worden op basis van deze richtlijnen getoetst.

Beschikbaarheid kavels en woningen

Er zijn nog geen bouwkavels, koopwoningen, koopappartementen of sociale huurwoningen beschikbaar. Zodra bekend is wanneer die beschikbaar komen en hoe u hiervoor uw interesse kenbaar kunt maken of kunt inschrijven, wordt dat hier aangegeven.

Contact

Heeft u vragen over het project Steenslân 2? Neem contact op met de gemeente Leeuwarden, of stuur een e-mail naar steenslan@leeuwarden.nl