Snel naar:

Woonbehoefte in Stiens

In Stiens is de woningbehoefte in de periode tot 2031 ingeschat op 170 woningen extra woningen. Dit blijkt uit een woonbehoefteonderzoek die in 2021 werd gehouden.

 

Er is de komende jaren vooral behoefte aan eengezinswoningen. Het gaat hierbij om rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.

 

Er is een beperkte vraag naar koopappartementen.

 

In de sociale huursector is het gewenst om meer levensloopbestendige woningen met een (kleine) tuin toe te voegen. Dit zijn woningen die geschikt zijn voor mensen met een (lichte) beperking of ouderen. Dit aanbod is momenteel niet of nauwelijks aanwezig in Stiens en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de doorstroming in de bestaande woningvoorraad.

 

Bekijk het volledige onderzoek dat is uitgevoerd door Companen, een adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving:

Uitbreiding van Steenslân

We willen in het nieuwe gebied ruimte bieden aan

 • Wonen
 • Biodiversiteit
 • Groen
 • Recreatie (wandelpaden, fietsroute)
 • Water

Ambities van de gemeente Leeuwarden en Plaatselijk Belang Stiens

We hebben de wens om hier een mooi leefgebied te ontwikkelen:

 • Het wordt niet alleen een nieuw woongebied, we hebben de ambitie om een gebied te ontwikkelen dat voor alle Stiensers aantrekkelijk is om te verblijven en elkaar te ontmoeten.
 • Een uitnodigend openbaar gebied met groen dat een goede overgang vormt met het landschap in de omgeving van Stiens.
 • Er is ruimte voor alle doelgroepen in Stiens.
 • Kaartje van Steenslân 2 gebied (PDF, 7.23 MB)

Participatiewerkgroep

Bewoners van Stiens konden zich aanmelden voor een participatiewerkgroep. Plaatselijk Belang Stiens en de gemeente hebben een keuze gemaakt uit de geïnteresseerden. Er is nu een werkgroep van 15 inwoners. Een doorsnede van de bevolking van Stiens en direct aanwonenden.

Succesvolle eerste sessie

Half april kwam de enthousiaste groep dorpsbewoners voor het eerst bij elkaar. Ze maakten kennis met elkaar en gaven aan waarom zij betrokken willen zijn bij deze participatiewerkgroep. Stedenbouwkundige van de gemeente Leeuwarden Jos van Langen gaf een presentatie over verschillende vormen van stedenbouw. Onder leiding van Jos van Langen volgde er een excursie langs verschillende referentiebeelden ter inspiratie.

Tweede sessie

Op 10 mei hebben we met elkaar kort teruggekeken op de eerste sessie en de excursie langs referentiebeelden. Door de korte cursus van Jos van Langen kijken de deelnemers nu heel anders naar woningen en de openbare ruimte.

In groepjes zijn we onder begeleiding van stedenbouwers van de gemeente, aan het schetsen geslagen. Eerst hebben we verschillende structuren in het gebied getekend; water, groen, verkeersroutes, fietsroutes, wandelpaden. Vervolgens hebben de groepjes hun ideeën aan elkaar gepresenteerd.Na de pauze heeft elk groepje het programma van 80 woningen een plekje in het gebied gegeven. Dit leverde hele leuke en verschillende inzichten op. Jos en zijn team verwerken alle geleverde input in een twee ontwerpen. Hierover gaan we in de derde sessie, op 31 mei, verder met elkaar in gesprek.

Terugkoppeling participatiesessies

In de periode april – juni heeft een actieve participatiewerkgroep Steenslan II in een aantal sessies geschetst aan de ideale woonplek en leefomgeving voor Stiens. Hier is onder begeleiding van stedenbouwkundigen van de Gemeente Leeuwarden een concept ontwerp ontstaan.

Op 14 juni jl. hebben de werkgroep leden het concept plan gepresenteerd aan het dorp, tijdens een druk bezochte bijeenkomst in De Skalm. Hier hoorden belangstellende meer over de inhoud van het plan en de manier waarop tot bepaalde keuzes is gekomen. Het plan werd goed ontvangen en leverde enthousiaste reacties op. Uiteraard was er voor de bezoekers een mogelijkheid om tips/opmerkingen door te geven. Deze zijn verzameld en leiden mogelijk tot aanpassingen in het plan.
Na de zomer wordt het ontwerp voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en daarna aan de gemeenteraad. Aansluitend is het de bedoeling om aan het eind van dit jaar de bestemmingsplanprocedure op te starten.

Terugkoppeling vierde participatiesessie

Afgelopen week is de participatiegroep opnieuw bij elkaar gekomen. We hebben met elkaar nagedacht over het beeldkwaliteitsplan en de welstandsrichtlijnen voor Steenslan II. Wethouder Hein de Haan was ook aanwezig. Hij is erg blij met de manier waarop het plan tot stand is gekomen. In het programma zitten nu 80 woningen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er ongeveer 30% sociale huur in een woningbouwplan moet zitten. Daarom komen er ongeveer 10 woningen bij. Jos van Langen heeft dit verwerkt in de maquette. De deelnemers van de participatiegroep zijn positief over deze aanpassing.

We hebben in groepjes gepuzzeld met mogelijke welstandsrichtlijnen. Dit zijn onder andere de hoofdvorm van de woning, compositie van de woning, kapvorm, dakhelling, materialisering, kleurstellingen en erfafscheiding. Jos gaat de ingebrachte suggesties en opmerkingen verwerken in concept welstandsrichtlijnen. In november plannen we een vervolgbijeenkomst om het resultaat te bespreken.

In november gaan we het ook nog hebben over de arken, biodiversiteit en plekken voor speelvoorzieningen.

Planning

We staan nog aan het begin van de ontwikkeling van de uitbreiding va Steenslân. Een grove planning vindt u hieronder. Dit is onder voorbehoud:

 • Het college van b. en w. bespreekt het stedenbouwkundig plan samen met het BKP (beeldkwaliteitsplan) komend najaar en legt het ter inzage zodat u er ook officieel nog een reactie op kunt geven.
 • In de winter bespreekt de gemeenteraad het stedenbouwkundigplan en neemt er een besluit over.
 • Begin 2023 beginnen we met de ruimtelijke procedures. Dat gebeurt in een bestemmingsplan of omgevingsplan afhankelijk van de inwerkingtreding van de omgevingswet.

Contact

Heeft u vragen over het project Steenslân 2? Neem contact op met de gemeente Leeuwarden, of stuur een e-mail naar steenslan@leeuwarden.nl