Inhoudsopgave:

Wat is Skills in Leeuwarden?

In het pand willen het Leger des Heils, Wender en Limor invulling geven aan het project ‘Skills in Leeuwarden’. Skills biedt een (t)huis, (beschermd) wonen en ondersteuning aan 48 jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 27 jaar. Deze jongvolwassenen hebben op meerdere gebieden ondersteuning nodig. Met Skills krijgen zij een eigen plek waar zij op weg geholpen worden om verder te groeien in zelfstandig en volwassen zijn. De aandacht ligt op het samen optrekken en het op weg helpen met inzet van professionals, ervaringsdeskundigen en andere jongeren.

Waar staan we nu?

De komende periode zal het pand vooral de aandacht krijgen en dit doen we samen met de klankbordgroep. Ook de invulling van het programma Skills in de stad krijgt de komende tijd verder vorm. Dit pakken we samen op met het Leger des Heils, Wender, Limor, Sociaal Domein Fryslân en de Adviesraad Sociaal Domein.

Klankbordgroep

De klankbordgroep is opgestart met als doel om direct met omwonenden in gesprek te zijn over de komst van Skills. Een klankbordgroep is een groep die advies geeft en verschillende zaken met elkaar bespreekt. In de periode van voorbereiding op de start spreken we met elkaar over onderwerpen die tot mogelijke overlast kunnen leiden. Dit kunnen onderwerpen zijn tijdens de bouwfase en wanneer het pand bewoond en gebruikt wordt. Ook worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Inrichting van het pand met de buitenruimte.
  • De manier waarop het pand gebruikt gaat worden.
  • Het contact tussen de zorgaanbieders en de omwonenden. Wat verwachten we van elkaar?

De klankbordgroep bestaat uit 9 personen uit de omgeving van het Jacob Catsplein én het wijkpanel, de gemeente en zorgaanbieders. De leden van de klankbordgroep spreken ook namens de andere inwoners uit de buurt. Zij hebben een adviserende rol.

Verslagen Klankbordgroep

Verslag juni 2024
Verslag februari 2024

Planning

De planning is als volgt:

  • 2024-2025: Aanbesteding en uitvoering verbouw Jacob Catsplein 3.
  • 2026: Oplevering.
  • 2026: Start Skills in de Stad in Leeuwarden.

Vragen

Wilt u in contact komen met de klankbordgroep of heeft u vragen? Neem dan contact op met gemeente Leeuwarden.