Inhoudsopgave:

Wegen

Autoluwe binnenstad

Het noordwestelijke deel van de binnenstad van Leeuwarden is autoluw gemaakt. Dit betekent dat er niet zomaar motorvoertuigen meer mogen komen. Meer informatie vindt u op pagina Autoluwe binnenstad.

Herinrichting meester P.S. Gerbrandyweg

De meester P.S. Gerbrandyweg is onderdeel van de stadsring van Leeuwarden. De werkzaamheden zijn klaar.

Achtergrondinformatie project

Lees in de nieuwsbrief van november 2022 de laatste informatie.

Herinrichting Kooistrawei in Wergea

Wij werken aan de verbetering van de riolering van Wergea. We vernieuwen ook het gemaal vlakbij de brug. De bestrating vanaf vanaf de M. Kalsbeekstrjitte tot aan de bebouwde kom (voorbij de sportvelden) vernieuwen we ook.

De aanleg van nieuwe riolering biedt een kans om naar de inrichting van de weg te kijken.

Over de inrichting hebben wij afstemming gehad met de werkgroepen ‘Groen’ en ‘Verkeer’ van de stichting Perspektyf van Wergea.

Het werk is in het voorjaar van 2023 klaar.

Verkeersmaatregelen Alde Leije

Wij werken aan de verkeersveiligheid van de Leijester Hegedyk, Arjen Roelswei en Langedyk in Alde Leije. We passen de wegen aan zodat het beter aansluit op de 30 kilometer zone die er nu is.

Er ligt een voorlopig ontwerp. Daar is al op gereageerd. Die reacties zijn besproken met de werkgroep/dorpsbelang, een paar gebruikers en omwonenden.

Begin 2023 wordt het definitieve ontwerp voorgelegd aan bewoners. De uitvoering staat gepland rond zomer 2023.

Herinrichting Beatrixstraat Leeuwarden

Wij gaan werken aan de Beatrixstraat in Leeuwarden. De weg wordt opgebroken voor de aanleg van stadsverwarming, riolering en afvoer van regen. Hierdoor kunnen wij de weg opnieuw inrichten.

Er ligt inmiddels een voorlopige ontwerp van de herinrichting. Bewoners konden knelpunten en mogelijke oplossingen meegeven. Deze zijn zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp.

Het project staat nu even stil. De aanleg van stadsverwarming duurt wat langer. Daar moet deze herinrichting op wachten.

Herinrichting kruispunt Westeinde

Wij werken aan een nieuwe inrichting van het kruispunt Westeinde:

 • Er komt een aanpassing van het fietspad.
 • Er komen nieuwe verkeerslichten.
 • Er komt een groenstrook.
 • Een busbaan gaat weg.

Fietspaden

De kwaliteit van het fietsnetwerk wordt verbeterd. In de notitie ‘Fietsnetwerk Leeuwarden uit 2015’ staat welke fietsverbindingen beter worden gemaakt.

Doorfietsroute Leeuwarden en Heerenveen

Wij werken aan een goede fietsverbinding tussen Leeuwaren en Heerenveen. Het fietspad is 4 meter breed. Er is al veel klaar. We hebben gewerkt in de buurt van Reduzum en Jirnsum en gaan verder richting Leeuwarden.

Op de plattegrond Fietsroute Heerenveen – Leeuwarden (PDF, 2.76 MB) ziet u de hele route.

De verwachting is dat het laatste deel van de fietsroute wordt opgepakt binnen de gebiedsontwikkeling Middelsee.

Goede fietsverbindingen in de stad

Wij werken aan goede fietsverbindingen in de stad. Sommige straten richten we opnieuw in zodat fietsers er veilig kunnen fietsen. De herinrichting van deze straten doen we in overleg met bewoners. We hebben al meerde straten opnieuw ingericht. Onder andere de Azaleastraat en de Tsjerk Hiddesstraat.

Maria Louisastraat

Na overleg met de bewoners van deze straat, is gekozen voor een ontwerp met parkeren aan de westzijde van de straat. (PDF, 2.54 MB)

Wij werken van augustus 2023 tot en met oktober 2023 aan de herinrichting.

Emmakade zuidzijde

Het project Emmakade Zuidzijde stond even stil. Uit een onderzoek bleek de kademuur verzwakt. Het ontwerp kon daarom niet uitgevoerd worden. Er wordt nu gewerkt aan een aangepast plan

Bruggen

Wij werken aan het onderhoud of de aanleg van nieuwe bruggen.

Werkzaamheden aan de Vrouwenpoortsbrug

In het voorjaar van 2022 is de Vrouwenpoortsbrug onderzocht. Uit dat onderzoek bleek dat de brug dringend onderhoud nodig heeft. Anders werkt de brug het eerstvolgende vaarseizoen niet goed.

Van eind november 2022 tot april 2023 vervangen we 3 hoofdliggers, 3 draaipunten en 3 lagers van de brug.

Stremming vaarverkeer

De Vrouwenpoortsbrug is van 28 november 2022 tot 2 april 2023 gestremd voor vaarverkeer. Vaarverkeer wordt omgeleid. Bootjes tot 1,60 meter kunnen wel langs de brug.

Stremming auto’s, fietsers en voetgangers

De Vrouwenpoortsbrug is van 3 tot en met 7 april 2023 gestremd voor auto’s, fietsers en voetgangers. Dit verkeer wordt omgeleid via de Noorderbrug of de Verlaatsbrug. De stremmingen kondigen we met borden aan.

Nieuwe brug in Wergea (Stringbrêge)

De Stringbrêge verbindt straks nieuwbouwwijk Grut Palma met de oude dorpskern van Wergea.

Planning

Momenteel worden er vooropnames gedaan bij omliggende huizen. In de week van 13 maart begint aannemer De Boer & De Groot. De werkzaamheden duren ongeveer 4 maanden. Voor de bouwvak is het werk klaar (4 augustus 2023).
Wat gaat de aannemer doen:

 • Plaatsen palen en beschoeiing;
 • Realiseren betonwerk;
 • Plaatsen en inhijsen brug;
 • Aanbrengen elektrotechnische installatie;
 • Afrondende grond- en straatwerkzaamheden.

Impact op vaarverkeer

Wij streven ernaar dat aanwonenden met hun boot zoveel mogelijk langs de brug in aanbouw kunnen varen. Tijdens een aantal werkzaamheden is er een volledige stremming voor vaar- en wegverkeer. Deze stremmingen communiceren we vooraf. Wanneer u de werklocatie met een boot wilt passeren is afstemming met de aanwezige werknemers gewenst. Doorvaart is op eigen risico, graag uw aandacht hiervoor.

Overlast

De werkzaamheden die wij gaan uitvoeren zijn voornamelijk trillingsarm. Maar op bepaalde momenten zal er geluidoverlast zijn. Bijvoorbeeld bij het inhijsen van de brug en het aanbrengen van bestrating.

Inloopmoment

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? U bent dan van harte welkom tijdens het inloopmoment.

 • Wanneer: maandag 6 maart 2023
 • Hoe laat: Tussen 19.00 en 21.00 uur
 • Waar: Us doarpshûs, nieuwe weg 2 in Wergea

Medewerkers van gemeente Leeuwarden en van de aannemer De Boer & De Groot staan u dan graag te woord.

Achtergrondinformatie

De brug zou in het voorjaar van 2021 aangelegd worden. Dit werd uitgesteld. Er was discussie bij een paar bewoners. Er volgde een petitie die 162 keer was ondertekend door inwoners van Wergea. Deze geluiden nam de gemeente serieus.

Uit een vervolg enquête bleek dat ruim 70% de brug wel wilde. We zijn in gesprek gegaan met bewoners over de zorgen en wensen.

Voorkeur werkgroep

De voorkeur van de werkgroep was een draaibrug die op afstand kan worden bediend. Daarbij moest er aandacht komen voor de communicatie richting grotere boten. Die moeten via de staande mastroute varen en niet door het dorp.

Besluit college van b. en w.

Het college van b. en w. heeft het voorstel vanuit de werkgroep en ingebrachte zorgen en wensen besproken. Het college besloot om de oorspronkelijke ophaalbrug te plaatsen. Tijdens de zomerperiode komt er een extra brugwachter. Dan blijft de doorstroming goed.

Op afstand bedienen van bruggen wordt onderzocht. Er wordt ingezet op extra communicatie richting grote boten om via de staande mastroute te varen.

Meer informatie

Meer informatie staat in de nieuwsbrief (PDF, 1.56 MB) van november 2022.

Gebiedsontwikkeling

Wij werken aan gebiedsontwikkeling. Het gaat om het herinrichten van een groter gebied.

Vergroening van het Waagplein

Wij werken aan een groene en aantrekkelijke binnenstad. Daarom maken we het plein tussen de Waag en de Wirdumerdijk groener. We zijn begin januari 2023 gestart.

Meer informatie over dit project vindt u in de nieuwsbrief.

Meer informatie over de archeologische vondsten van de oude waag vindt u in de nieuwsbrief.

Nieuwe locatie Integraal Kind Centrum (IKC) in Lekkum

Het schoolgebouw van de De Professor Wassenberghskoalle in Lekkum is te klein. Daarom zoeken we naar een nieuwe locatie voor een IKC in Lekkum. In een nieuw gebouw moeten maximaal 250 leerlingen en een kinderopvang kunnen.

Het onderzoek naar geschikte locatie

Adviesbureau ICS Adviseurs doet onderzoek naar de meest geschikte locatie. Dit is in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Er is bijvoorbeeld gekeken naar hoe het IKC in het landschap past, naar de verkeersveiligheid en naar de invloed om de omgeving en omwonenden. Het onderzoek is bijna klaar.

Meer informatie over de stand van zaken en het vervolg vindt u in deze informatiebrief.

Presentatie en verslagen meedenkavond

Herinrichting van de Kei in Bilgaard

Wij werken aan de ontwikkeling van De Kei in Bilgaard. Er is een ontwerp van het gebied. Dit is afgestemd met inwoners uit de wijk. Er komt nieuwe riolering en meer groen in de wijk. We verwachten na de zomer van 2023 te starten me de herinrichting.

Meer informatie over dit project vindt u in de nieuwsbrief.

Waar werken we nog meer aan

En eventueel nog meer projecten op pagina Ruimtelijke plannen en Projecten.

Baggeren

Nieuwe kanaal

Wij Werken Aan een betere doorvaart van het Nieuwe kanaal. Van 6 maart tot 30 juni 2023 wordt er gebaggerd tot 2,30 m¹ waterdiepte. Zo verbeteren we de doorvaart van woonschepen en museumhaven.

In bijlage Projectgebied ‘Nieuwe kanaal en een stukje Zuiderstadsgracht’. (PDF, 316.69 KB) staat waar gebaggerd wordt.

Verkeershinder 1e Kanaalsbrug

De 1e Kanaalsbrug is van 3 april tot 14 april 2023 iedere dag gestremd van 09.00 tot 16.00 uur. Fietsers en voetgangers worden om de Blokhuispoort geleid.

Op tekening omleiding 1e en 2e Kanaalsbrug.  (PDF, 1.65 MB) vindt u een tekening van de omleiding.

Verkeershinder 2e Kanaalsbrug

De 2e Kanaalsbrug ligt in de buurt van Koopmans Meelfabriek. Deze brug wordt vaker bediend door afvoer van de baggerspecie. Tijdens de spits van 07.00 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur wordt de brug niet bediend.

Glasvezel

In alle dorpen en wijken in de gemeente Leeuwarden wordt glasvezel aangelegd. In welke volgorde dit gebeurt, moet nog bepaald worden. U ontvangt hierover een brief. Glasvezel wordt aangelegd door Glaspoort en DELTA Netwerk.

DELTA Netwerk

DELTA Netwerk start in september 2022 in Grou met de graafwerkzaamheden.

Zoals nu bekend is, leggen zij glasvezel aan tot alle dorpen in het zuiden van de stad.

Glaspoort

Glaspoort legt aansluitingen aan in de volgende dorpen en industrieterreinen: Stiens, Grou, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Baard, Bears, Easterlittens, Feinsum, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Irnsum, Jorwert, Lekkum, Mantgum, Alde Leie, Reduzum, Wargea, Warten, Weidum, Wytgaard en Wurdum en bedrijventerreinen De Hemrik, Biensma, Oedsmawei, Middelsee, Leeuwarden West, Businesspark Leeuwarden, industrieterrein Noarderfjild, bedrijventerrein Wergea en industrieterrein String.

Moet ik verplicht gebruik maken van de glasvezel aansluiting?

Nee, u bent niet verplicht een abonnement af te sluiten. Wilt u wel een abonnement afsluiten? Dit kan direct of later.

Vragen over deze glasvezelaansluitingen?

Meer informatie vindt u op de website van Glaspoort.

Meer informatie vindt u op de website van DELTA Netwerk.

Vragen?

Stuur een e-mail naar wijwerkenaan@leeuwarden.nl. Of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.