Inhoudsopgave:

Waarom is het continuïteitsplan opgesteld?

Het Continuïteitsplan is opgesteld om de zorg voor jeugdigen in Friesland te waarborgen. In het plan maken we stevige keuzes over het zorgaanbod en de bedrijfsvoering bij JHF. Met die keuzes zorgen we er samen voor dat JHF kan blijven bestaan. JHF is een grote aanbieder van de jeugdzorg in Friesland en op die manier kunnen de jeugdigen in onze provincie de zorg blijven krijgen die zij nodig hebben.

Samenvatting Continuïteitsplan

Jeugdhulp Fryslân (JHF) gaat voor kwalitatieve zorg op een smaller portfolio (zorgaanbod). JHF stopt uiterlijk 1 juli 2024 met zorgverlening op locatie Boerestreek (voorheen Behandelcentrum Woodbrookers) in Kortehemmen. JHF gaat verder met de opbouw van kleinschalige woonvoorzieningen waarin een alternatief aanbod voor Jeugdzorg+ wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt er een externe regievoerder aangesteld. Deze regievoerder ziet erop toe dat er een uitvoeringsplan, als vervolg op het Continuïteitsplan, wordt gemaakt en uitgevoerd.

JHF heeft financiële steun nodig om liquiditeitsproblemen te voorkomen. JHF wil aanspraak maken op een lening van € 2,5 miljoen van het ministerie van VWS. De overige € 2,5 miljoen komt beschikbaar via bevoorschotting door de gemeenten en interne efficiëntiemaatregelen door JHF.

De uitvoering van het plan vraagt op korte termijn geen extra financiële steun van de gemeenten. Mogelijk wordt er in de toekomst nog aanvullende financiële steun gevraagd. In dat geval nemen de Friese gemeenten daarover nog een apart besluit. Voor de transities (onder andere afbouw gesloten jeugdzorg) zijn nog rijksmiddelen beschikbaar (SPUK gelden). Met de uitvoering van dit plan streven we samen naar continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van de jeugdzorg in Friesland.

Bent u cliënt bij Jeugdhulp Friesland of een verwijzer?

Meer informatie over mogelijke gevolgen met betrekking tot het zorgaanbod van Jeugdhulp Friesland vindt u op de website van Jeugdhulp Friesland. Hier kunt u ook terecht voor uw vragen.