Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Kontakt

Wolle jo earne nei ynformearje of wolle jo delkomme? Jo kinne op ferskate wizen kontakt mei ús opnimme.