Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal bezwaar indienen?

U kunt schriftelijk bezwaar indienen. Stuur het bezwaarschrift op naar:
Gemeente Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Wat schrijft u in het bezwaarschrift?

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • De datum.
 • Tegen welke beslissing u bezwaar maakt.
 • Het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
 • De reden van bezwaar.
 • Als iemand anders een bezwaarschrift voor u indient, moet een door u ondertekende schriftelijke machtiging meegezonden worden.

Wanneer volgt er een beslissing?

U ontvangt binnen 12 weken een brief. Gerekend vanaf de dag waarop de tijd voor het indienen van het bezwaarschrift is verlopen. Deze kan 1 keer met 6 weken worden verlengd.

Niet eens met de beslissing?

Dien binnen 6 weken een Beroepschrift in. In de brief staat hoe en waar u in beroep kunt gaan. Dit kost u geld.

Besluit tijdelijk uitstellen of stopzetten

Wilt u dat de gemeente een besluit, waartegen u bezwaar heeft ingediend, niet uitvoert? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen bij spoedeisende zaken en kost u geld. Het is aan de rechter om te beslissen of het besluit wordt uitgesteld of stop gezet.

Kosten

 • Aan het indienen en behandelen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
 • Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierechten.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

 • Participatiewet
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdwet
 • Algemene wet bestuursrecht