Snel naar:

Wanneer dient u welk bezwaarschrift in?

Dien binnen 6 weken na het besluit van de gemeente uw bezwaarschrift in.

Bezwaar tegen de WOZ-waarde, rioolheffing, afvalstoffenheffing of onroerendezaakbelasting (OZB)?

Meer informatie vindt u op de pagina ‘Niet eens met de Gemeentelijke Belastingen? Bezwaar maken‘.

Bezwaar tegen een ander besluit?

 • U kunt digitaal bezwaar indienen. (DigiD of e-herkenning is verplicht).
 • U kunt schriftelijk bezwaar indienen. Stuur het bezwaarschrift op naar: Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

Wat vermeld ik in mijn bezwaarschrift?

 • Naam, adres, telefoonnummer en uw e-mailadres.
 • De datum.
 • Tegen welke beslissing u bezwaar maakt.
 • Het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
 • De reden van bezwaar.
 • Als iemand anders een bezwaarschrift voor u indient, moet een door u ondertekende schriftelijke machtiging meegezonden worden.
 • Ondertekening.

Wanneer volgt er een beslissing?

Binnen 12 weken volgt er een beslissing. Dit is gerekend vanaf de dag waarop de tijd voor het indienen van het bezwaarschrift is verlopen. Deze kan 1 keer met 6 weken worden verlengd.

Ik ben het niet eens met de beslissing op mijn bezwaar

U kunt binnen 6 weken een ‘Beroepschrift‘ indienen. In de brief kunt u vinden hoe en waar u in beroep kunt gaan. Dit kost u geld.

Besluit tijdelijk uitstellen of stopzetten

Wilt u dat de gemeente een besluit, waartegen u bezwaar heeft ingediend, niet uitvoert? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen bij spoedeisende zaken en kost u geld. Het is aan de rechter om te beslissen of het besluit wordt uitgesteld of stop gezet.

Moet u de parkeerboete (naheffingsaanslag) wel of niet betalen?

U hoeft niet te betalen tot er een beslissing is genomen.

Staat er ‘aankondiging van beschikking’?

Wacht tot u een acceptgiro ontvangt van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Hierop staat hoe u bezwaar kunt indienen. Dit staat ook op de boete zelf.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar?

Dien binnen 6 weken een ‘Beroepschrift‘ in.

Kosten

 • Aan het indienen en behandelen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
 • Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierechten.

Wet- en regelgeving

 • Wet waardering onroerende zaken
 • Participatiewet
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdwet
 • Algemene wet bestuursrecht

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke website Overheid.nl.