Fluch oan:

Wat nimme jo mei nei it gemeentehûs?

  • Jo komme persoanlik oan de baalje op it gemeentehûs mei it dokumint dêr’t jo jo hantekening op sette sille.
  • Jo tekenje it dokumint dêr’t de gemeente-amtner by is.
  • De gemeente-amtner set yn de ferklearring dat de hantekening fan jo is.
  • De gemeente-amtner ûndertekenet de ferklearring út namme fan de boargemaster.

Kosten

Basisregistraasje Persoanen (BRP)

Uttreksels BRP € 15,90.

Legalisaasje hantekening € 10,40.

Stimpeljen/ferklearring fan echtens € 10,40.

VOG

Ferklearring fan goed hâlden en dragen € 41,35.