Fluch oan:

Beteldagen

 • tiisdei 31 jannewaris
 • tongersdei 29 febrewaris
 • woansdei 27 maart
 • tiisdei 30 april
 • tongersdei 30 maaie
 • fakânsjejild: woansdei 5 juny
 • tongersdei 27 juny
 • woansdei 31 july
 • tongersdei 29 augustus
 • moandei 30 septimber
 • tongersdei 31 oktober
 • tongersdei 28 novimber
 • tongersdei 19 desimber

Wannear stiet it jild op myn rekkening?

Dat ferskilt per bank. Jo kinne derfan útgean dat jo útkearing op de hjirboppe neamde beteldei byskreaun is. Hâld der rekken mei dat de bank tiid nedich hat om de útkearing by te skriuwen op jo rekken.

Is myn útkearing al oermakke?

Nim earst kontakt op mei jo bank. Sy kinne dit foar jo neisjen. Wolle jo dochs noch de gemeente freegje oft jo útkearing oermakke is? Nim dan 1 wurkdei nei de beteldei kontakt mei ús op. Earder kinne wy dit net foar jo neisjen.

Wannear ûntfang ik myn útkearingsspesifikaasje?

Jo ûntfange de útkearingsspesifikaasje de deis nei de betelling fan de útkearing. Hawwe jo fragen oer it bedrach dat jo fan ús ûntfongen hawwe? Kontrolearje dan earst jo útkearingsspesifikaasje.

Hawwe jo oare fragen?

Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.