Fluch oan:

Slagget digitaal oanfreegjen net?

Freegje dan in papieren Sûnensferklearring oan fia de webside fan it CBR.

Binne jo 75 jier of âlder?

Dan is der ek in mooglikheid om in papieren Sûnensferklearring op te heljen by it Gemeentehûs. Dit kostet jo wol mear jild as wannear’t jo him digitaal oanfreegje. De kosten binne € 45.70.

Wat bart der as jo in oanfraach opstjoerd hawwe?

It Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beslist oft jo sûn genôch binne om te riden. Jo krije hjiroer automatysk berjocht.

Kosten

  • In digitale Sûnensferklearring by it CBR kostet € 41,-.
  • In papieren Sûnensferklearring by it CBR kostet € 52,35 (ynklusyf ferstjoerkosten).