Fluch oan:

Buorskippen

De Súdlannen is in wenwyk ferdield yn meardere buorskippen. Elk buorskip bestiet út ûngefear 350-400 wenningen en hat in eigen karakter. Bysûndere foarsjennings jouwe elk buorskip in unike identiteit. Ferskillende ûntwikkelers en bouwers wurkje oan it bouwen fan huzen. Der binne ferskillende soarten wenningen beskikber, sa as frije kavels, rychjewenningen en twa-ûnder-ien-kapwenningen.