Fluch oan:

Help nedich?

Help nedich by it ynfoljen fan de check?

Freegje in advyspetear oan by Humanitas. Of gean lâns by de buert- of doarpskeamer by jo yn ’e buert.

Help nedich by it oanfreegjen fan in taslach of regeling?

Gean lâns by de buert- of doarpskeamer by jo yn ’e buert. Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert

 

Gjin rjocht op in regeling of taslach, mar wol help nedich by jo jildsaken?

Gean lâns by de buert- of doarpskeamer by jo yn ’e buert. Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.