Fluch oan:

Betingsten

 • Jo feriening, organisaasje of ynstelling:
  • is fêstige yn de gemeente Ljouwert;
  • is net kommersjeel en hat gjin winstbejach;
  • hat gjin besteande subsydzjerelaasje of kontraktrelaasje mei de gemeente Ljouwert;
  • komt net yn oanmerking foar Ryksregelingen op it mêd fan ynflaasje. Bygelyks de regeling temjittekomming enerzjykosten (TEK);
  • Moat in oanfraach finansjeel ûnderbouwe.

Oanfreegjen bydrage út Regeling needfûns Ynflaasje

Download it formulier Oanfraach bydrage út Regeling needfûns Ynflaasje gemeente Ljouwert 2024 en ful yn. Stjoer it formulier op nei de gemeente Ljouwert. Jo meie it ek ynleverje op it Gemeentehûs.