Fluch oan:

Leaver in papieren Geldkrant?

Dy is hûs oan hûs ferspraat yn de gemeente Ljouwert. Hawwe jo De Geldkrant net krigen? Jo kinne in eksimplaar ophelje op it gemeentehûs of yn ien fan de buert- en doarpskeamers.