Fluch oan:

Hoe oanfreegje?

Wisten jo dat it ynsjochrjocht yn ’e AVG bedoeld is om by de gemeente kontrolearje te kinnen óft gegevens brûkt wurde? En sa ja, oft dit neffens de wet bart?

Dat betsjut net dat jo automatysk in kopy ûntfange. Troch in pear fragen te beäntwurdzjen yn de Beslisbeam persoansgegevens komme jo fansels by it goede oanfraachformulier út.

Freegje jo om ynsjoch of kopyen fan jo eigen gegevens of dy fan in oar?

Ynlogge mei DigD is ferplicht. By algemiene fragen is ynlogge mei DigiD net nedich.

Kinne of wolle jo gjin gebrûk meitsje fan dizze digitale mooglikheid?

Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert. Wy notearje jo gegevens en jo wurde belle foar it meitsjen fan in ôfspraak.