Fluch oan:

Oer de opfanglokaasjes

Citycamping De Wetterpôlle

Opfanglokaasje Citycamping De Wetterpôle is fan desimber 2022 ôf iepen. Hjir kinne maksimaal 150 flechtlingen opfongen wurde. De flechtlingen kinne hjir foar in jier terjochte.

Polaris-gebou

Fan febrewaris 2023 ôf is it Polaris-gebou as opfanglokaasje iepene. Hjir kinne maksimaal 160 flechtlingen opfongen wurde.

Kantoarpân fan De Friesland

It eardere kantoarpân fan De Friesland oan de Harnzertrekwei 53.

Hjir kinne maksimaal 200 flechtlingen opfongen wurde.

Mooglike nije opfanglokaasjes

Om’t der noch altyd flechtlingen nei Nederlân komme en om’t rinnende kontrakten mei opfanglokaasjes ôfrinne, binne wy op ’e syk nei nije lokaasjes. Dizze lokaasjes binne no yn byld:

 • De Pier (eardere Brada-terrein) yn it Spoardokgebiet oan de Snitsertrekwei. Hjir kinne maksimaal 225 opfangplakken komme.

Leefjild foar flechtlingen

Foar de earste kear leefjild en talage ûntfongen yn partikuliere opfang

Skriuw jo yn op it adres dêr’t jo ferbliuwe en stjoer in e-mail nei leefgeldregeling@leeuwarden.nl. Heakje it folgjende ta:

 • Kopy fan jo legitimaasjebewiis.
 • Kopy fan jo bankrekkennûmer (Nederlânske bank).
 • Telefoannûmer dêr’t wy jo op belje kinne.
 • Lis de de gearstalling fan jo húshâlding út. Bygelyks partner en twa bern, of mei suster.

Hawwe jo gjin Nederlânsk bankrekkennûmer?

Stjoer in e-mail nei leefgeldregeling@leeuwarden.nl. Wy jouwe jo dan in betelkaart dêr’t it leefjild op stiet. Hjirfoar meitsje wy in ôfspraak mei jo.

Hoefolle leefjild krije jo yn de partikuliere opfang?

Hoefolle jo krije, hinget ôf fan hoe grut jo húshâlding is. Yn de folgjende tabel sjogge jo de bedraggen. It leefjild wurdt op de earste dei fan ’e moanne útbetelle.

Leefjild per flechtling per moanne Ytjild Klaaijild Ekstra talage
Alle leeftiden, yndividuele flechtlingen sûnder húshâlding € 242,48 € 60,71 € 80,91
Flechtling is 18 jier of âlder, húshâlding bestiet út 2 persoanen € 242,48 € 60,71 € 80,91
Flechtling is 18 jier of âlder, húshâlding bestiet út 3 persoanen € 193,98 € 60,71 € 80,91
Flechtling is 18 jier of âlder, húshâlding bestiet út 4 of mear persoanen € 169,74 € 60,71 € 80,91
Flechtling is jonger as 18 jier, húshâlding bestiet út 2 persoanen € 200,65 € 60,71 € 80,91
Flechtling is jonger as 18 jier, húshâlding bestiet út 3 persoanen € 160,64 € 60,71 € 80,91
Flechtling is jonger as 18 jier, húshâlding bestiet út 4 of mear persoanen € 140,34 € 60,71 € 80,91

Flechtlingen dy’t ferbliuwe yn in opfanglokaasje

Ferbliuwe jo yn it kantoarpân fan De Friesland, Polaris of op Citycamping De Wetterpôlle? Dan kinne jo leefjild fan de gemeente Ljouwert krije.

Dat jild krije jo fia de ‘Regeling Opfang Ferdreaunen Oekraïne’. Jo ûntfange leefjild fan ús as jo jo ynskreaun hawwe by de ôfdieling Boargersaken op it gemeentehûs yn Ljouwert.

Hoefolle leefjild krije jo yn de gemeentlike opfang?

It leefjild wurdt op de earste dei fan ’e moanne útbetelle.

Leefjild flechtling en grutte fan de húshâlding Ytjild Klaaijild
Alle leeftiden, yndividuele flechtling sûnder húshâlding € 248,48 € 60,71
Flechtling is 18 jier of âlder, húshâlding bestiet út 2 persoanen € 248,48  € 60,71
Flechtling is 18 jier of âlder, húshâlding bestiet út 3 persoanen € 193,98  € 60,71
Flechtling is 18 jier of âlder, húshâlding bestiet út 4 of mear persoanen € 169,74  € 60,71
Flechtling is jonger as 18 jier, húshâlding bestiet út 2 persoanen € 200,65  € 60,71
Flechtling is jonger as 18 jier, húshâlding bestiet út 3 persoanen € 160,64  € 60,71
Flechtling is jonger as 18 jier, húshâlding bestiet út 4 of mear persoanen € 140,43  € 60,71

Hoe ûntfange jo it leefjild?

Dat kin op 2 manieren:

 • Op in eigen Nederlânsk bankrekkennûmer. In eigen rekkennûmer kinne jo oanfreegje mei in digitaal paspoart en in ynskriuwing by de Basisregistraasje Persoanen. It leefjild fan de bern, jonger as 18 jier, wurdt stoart op it bankrekkennûmer of de prepaid-kaart fan de mem. Wy kinne dit ek oanpasse nei in oare âlder of fersoarger.
 • Op in prepaid-kaart fan de gemeente Ljouwert.

Hawwe jo gjin Nederlânsk bankrekkennûmer?

Dan kinne jo in prepaid-kaart oanfreegje by de gemeente Ljouwert Wy hawwe jo boargerservicenûmer nedich.

Hoe wurket de prepaid-kaart?

 • Allinnich de gemeente Ljouwert kin jild op de kaart stoarte.
 • Mei de kaart kinne jo kontant jild opnimme.
 • Per dei kinne jo maksimaal € 250 opnimme.
 • Mei de kaart kinne jo by winkels/betelautomaten betelje.

Yn de folgjende situaasjes moatte wy jo prepaid-kaart ferfange

 • 3 kear ferkearde pinkoade. De kaart wurdt blokkearre.
 • Pinkoade kwyt
 • Prepaid-kaart kwyt

De earste kear krije jo de prepaidkaart fergees. As wy de kaart ferfange moatte, betelje jo € 10,-.

Stjoer in e-mail nei leefgeldregeling@leeuwarden.nl. Set de folgjende gegevens yn de e-mail:

 • Foarnamme en efternamme
 • Bertedatum

Of belje ús op telefoannûmer 14 058. Wy blokkearje de prepaid-kaart sa fluch mooglik en regelje in nije prepaid-kaart foar jo.

Iepenje jo in Nederlânsk bankrekkennûmer? En betelje wy it leefjild no op jo prepaid-kaart?

Stjoer dan in e-mail nei leefgeldregeling@leeuwarden.nl. Set de folgjende gegevens yn de e-mail:

 • Foarnamme en efternamme
 • Bertedatum
 • Nûmer prepaid-kaart. As jo in prepaid-kaart hawwe.

Wy meitsje fan dat stuit ôf it leefjild oer op jo bankrekkennûmer.

Moatte jo wat wizigje? Feroaret der wat?

Ferhúzje jo bygelyks nei in oare opfanglokaasje? Of geane jo oan it wurk? Stjoer dan in e-mail nei leefgeldregeling@leeuwarden.nl. Set de folgjende gegevens yn de e-mail:

 • Foarnamme en efternamme
 • Bertedatum

Sille jo ferhúzje?

 • Ferhúzje jo nei in oare gemeente? Dan jout de nije gemeente dat oan ús troch.
 • Ferhúzje jo binnen de gemeente Ljouwert? Jou jo ferhuzing troch fia de pagina Ferhuzing trochjaan.
 • Ferhúzje jo nei it bûtenlân? Of bliuwe jo langer as 8 moannen yn it bûtenlân? Jou dit uterlik 5 dagen foar fertrek oan ús troch fia de pagina Ferhuzing trochjaan.

Flechtlingen dy’t ferhúzje nei in eigen (hier)wenning

Wannear’t jo ferhúzje nei in eigen (hier)wenning hawwe jo gjin rjocht mear op leefjild.

Meast stelde fragen en antwurden

Hjirûnder steane de meast stelde fragen en antwurden. Stiet jo fraach der net tusken? Nim kontakt op mei de gemeente Ljouwert.

Wêr kin ik terjochte mei fragen?

 • Aktuele ynformaasje oer de oarloch yn Oekraïne fine jo op de website fan de Rijksoverheid.
 • Op de website RefugeeHelp (Інформація для біженців з України) fine jo ynformaasje oer bygelyks:
  • Wêr kin ik as flechtling terjochte foar medyske soarch en hoe wurdt dat fergoede?
  • Medyske soarch oan flechtlingen út Oekraïne wurdt folslein fergoede fia de subsydzjeregeling Medysk needsaaklike soarch foar ûnfersekeren. Der wurdt gjin bydrage ferwachte fan de flechtling sels.
  • Ik bin flechtling en wol wurkje yn Nederlân.
 • Op de website fan Flechtlingewurk (Vluchtelingenwerk) fine jo mear ynformaasje oer bygelyks:
  • Hoe’t jo in stipebetsjûging efterlitte kinne.
  • Wêr’t jo rekken mei hâlde moatte as jo sels in flechtling opfange wolle.
  • Frijwilliger wurde.
  • Wêr’t jo spul donearje kinne.
  • As jo in bedriuw hawwe en wurk oan flechtlingen oanbiede wolle.
 • Op de website fan de Ryksoerheid fine jo algemiene ynformaasje oer de opfang fan Oekraynske flechtlingen yn Nederlân.
 • Elkenien dy’t dat wol, kin in donaasje dwaan om de flechtlingen út Oekraïne te helpen. Mear ynformaasje fine jo op de website fan Giro 555. Dêr steane ek de oansletten helporganisaasjes, lykas it Reade Krús, Save the Children en Kerk in Actie.

Wêr kinne flechtlingen út Oekraïne har melde dy’t noch gjin útfanhuzersadres of opfang hawwe?

Flechtlingen dy’t noch gjin útfanhuzersadres of opfang hawwe, moatte har melde by de gemeente dêr’t sy op dat stuit binne. By dy gemeente kin it fersyk om in útfanhuzers- of opfangplak dellein wurde. It fersyk wurdt dan ynterregionaal besprutsen.

Wêr kinne flechtlingen út Oekraïne har melde dy’t al wol in útfanhuzersadres of opfang hawwe?

Sy melde har by de ôfdieling Boargersaken yn it Gemeentehûs Ljouwert. Dêr wurde sy registrearre. Meitsje in ôfspraak fia telefoannûmer 14 058.

Ik wol graach helpe as frijwilliger. Wêr kin ik my oanmelde?

Jo kinne jo fia de website fan Solidair Friesland opjaan as frijwilliger. Bygelyks om te helpen by taalaktiviteiten of oare aktiviteiten.

Hawwe de opfanglokaasjes ferlet fan spullen of oar guod (lykas boartersguod, tekkens, klean, bêdeguod of wat oars)?

Foar no is it net nedich spullen of oar guod yn te sammeljen of te donearjen. Der is genôch oanwêzich. Boppedat foarsjocht de gemeente yn it deistich ferlet. Mocht der in spesifyk ferlet ûntstean, dan wurdt dat kommunisearre.

Ik wol ien of mear flechtlingen opfange yn myn hûs. By wa kin ik dêrfoar terjochte?

Yn de ‘Hantrikking Partikuliere Opfang Oekraïners (POO)’ fine jo mear ynformaasje oer bygelyks:

 • Hoe kinne jo in opfangplak oanbiede?
 • Wat binne de leefregels?
 • Wêr moatte jo om tinke?
 • Hokker foarsjennings (bygelyks sûnenssoarch, ûnderwiis en wurk) foar de flechtlingen binne beskikber?
 • Ynformaasje oer in oanspraaklikheidsfersekering.
 • Wat binne de gefolgen foar útkearingen en taslaggen?
 • Hoe wurdt omgien mei húsdieren?

Fange jo partikulier Oekraynske flechtlingen op?

Meitsje in ôfspraak by de IND Assen foar in ‘Bewiis fan ferbliuw’. Dat bewiis hawwe jo nedich as jo wurkje of as jo bygelyks reizgje wolle nei it bûtenlân.

Mear ynformaasje fine jo op de website RefugeeHelp – Vluchtelingen.

Ik bin in Oekraynske of Russyske studint(e) en kin myn hier net betelje. Omdat ik net by myn jild kin.

Jo kinne net samar út jo hûs set wurde. Nim wol sa gau mooglik kontakt op mei jo ferhierder of húsbaas.

Hoe komt in flechtling yn kontakt mei famyljeleden?

Gean nei de website fan it Reade Krús foar mear ynformaasje.

Kinne Oekraynske bern ek nei skoalle?

Ja. Oekraynske bern oant 18 jier kinne nei skoalle yn de gemeente Ljouwert.

 • Alden fan bern oant 12 jier dy’t ferbliuwe yn opfang Nij Mellens en op de Citycamping De Wetterpôlle kinne har oanmelde by de Taalskoalle.
 • Alden fan bern oant 12 jier yn opfang Oer ‘t Hout kinne har oanmelde op de lokaasje Nij Djip / De Twa Fisken. Adres: Jongema 4/6, 9001 LA Grou.
 • Yn alle oare gefallen kinne âlden fan bern oant 12 jier har melde by de basisskoalle yn de buert dy’t it tichtste by is.
 • Bern fan 12 oant 18 jier kinne sels in ôfspraak meitsje foar in intake. Mear ynformaasje fine jo op ’e website fan ISK Leeuwarden. Dêr stiet ek wat jo meinimme moatte nei jo earste ôfspraak.
 • Studinten en wittenskippers (akademisy) kinne kontakt opnimme mei de Ryksuniversiteit Grins, Campus Fryslân.