Fluch oan:

Oer it projekt

It projekt stelt duorsume enerzjyplannen en klimaatplannen op troch:

 • De útwikseling fan kennis en ûnderfiningen tusken ferskillende Europeeske gemeenten te stypjen.
 • De gearwurking tusken ferskillende ynstânsjes binnen de gemeenten te ferbetterjen.
 • Lokale belanghawwers by de enerzjytransysje en klimaattransysje te belûken.
 • Beliedsmakkers en oerheden te helpen by it útfieren fan maatregels yn harren duorsumensplannen.
 • It oanbieden fan de nedige helpmiddels foar planning en monitoaring.

Fiif besteande netwurken fan gemeenten yn Italië, Grikelân, Portugal, Nederlân en Frankryk dogge mei oan it projekt. Wy nûgje oare gemeenten út om gebrûk te meitsjen fan de kennis dy’t wy sammelje yn it projekt.

Projektpartners

 • Institute for Resource Efficiency and Energy Strategies (IREES)
 • Fraunhofer Institute for Systems and Innocation Research ISI
 • Technische Universität Wien (EEG)
 • e-think
 • Energy Cities (ENC)
 • Hespul
 • UCSA – Joint Office for Environmental Sustainability
 • Sustainable City Network
 • Cominidade intermunicipal do oeste (OesteCIM)
 • Cities Northern Netherlands
 • ALTE69

Projektperioade

Septimber 2020 oant en mei juny 2023.

Totaal projektbudzjet

€ 1.498.530

Mear ynformaasje fine jo op de website fan Path2LC.