Fluch oan:

Spulregels foar tydlike terrasútwreiding

Foar in tydlike terrasútwreiding moatte jo jo hâlde oan in tal spulregels.

Oanfreegje

Stjoer in e-mail nei vergunningen@leeuwarden.nl en meld hjiryn it folgjende:

  • Jo namme, adres, wenplak, telefoannûmer en bedriuwsnamme.
  • Hoe’t jo jo direkte omjouwing yn jo plannen belutsen hawwe.
  • Stjoer in dúdlike situaasjetekening mei, mei dêrop de ôfmjittingen (lingte x breedte) fan it tydlike terras.
  • Jou de winske eindatum oan.
    • De tydlike terrasútwreiding jildt oant uterlik 1 jannewaris 2024.