Fluch oan:

Wat docht it Bureau Zelfstandigen Fryslân?

By it Bureau Zelfstandigen Fryslân wurkje in soad gemeenten út de provinsje Fryslân mei-inoar gear. It Bureau Zelfstandigen Fryslân is in ûnderdiel fan de gemeente Ljouwert en is der foar de Fryske ûndernimmers, de startende ûndernimmers, mar ek foar ûndernimmers dy’t it dreech hawwe. Mei in deskundich advys en finansjele ûndersteuning helpt it Bureau Zelfstandigen Fryslân jo en wurkje wy nei in oplossing.

Tink bygelyks oan:

  • Tydlike finansjele stipe.
  • Begelieding by (troch)starten of beëindigjen fan in eigen bedriuw.
  • Advisearjen by skulden.
  • (startende) ûndernimmers begeliede dy’t leaver parttime ûndernimme wolle.

Bureau Zelfstandigen Fryslân en sosjale regelingen

It Bureau Zelfstandigen Fryslân fiert foar ûndernimmers de folgjende sosjale regelingen út:

  • It Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004).
  • De Wet Inkomstenvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Ofspraak meitsje foar in persoanlik petear

Meitsje in ôfspraak foar in persoanlik petear mei in adviseur fan it Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Mear ynformaasje

Gean nei de webside fan it Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF).