Fluch oan:

Jo kinne jo noch opjaan as

  • Reserve foarsitter of reserve stimburolid.
  • Teller op 22 novimber (fan 20:45 oere ôf).
  • Teller op tongersdei 23 novimber (hiele dei fan 09:00 oere ôf).
  • As foarsitter of stimburolid by de folgjende ferkiezingen (jo ûntfangen dan takom jier in útnûgingsmail fan ús).

Opjaan?

Stjoer in e-mail nei Stembureauleden@leeuwarden.nl. Neam yn jo mail: jo foar- en efternamme, jo bertedatum en jo mobile telefoannûmer en wêr’t jo jo foar opjouwe.