Fluch oan:

Kennisjouwing fan foarnommen ferkeap fan grûn

De gemeente Ljouwert is fan plan om mei in partij in oerienkomst ta keap te sluten foar de folgjende perselen grûn ticht by de Wylgestrjitte 2 yn Ljouwert:

  • kadastraal bekend gemeente Ljouwert, seksje F, nûmer 7941 dls. 22 m2;
  • kadastraal bekend gemeente Ljouwert, seksje F, nûmer 7939 dls. 39 m2;
  • kadastraal bekend gemeente Ljouwert, seksje F, nûmer 7952 dls. 171 m2.

Ien serieuze gadingmakker

Troch in útspraak fan de Hege Rie moat de gemeente by de útjefte fan grûn gelikense kânsen jouwe oan gadingmakkers. In seleksjeproseduere hoecht net as yn it foar fêst stiet oft reedlikerwiis oannommen wurde mei dat mar ien gadingmakker foar de grûn yn oanmerking komt. De gemeente mient dat yn dit gefal de útsûnderingsregel lykas neamd yn it arrest fan tapassing is en der sprake is fan mar ien serieuze gadingmakker om de folgjende reden.

De gemeente is fan miening dat der yn dit gefal sprake is fan mar ien serieuze gadingmakker, om’t de gadingmakker it perseel grûn brûke wol foar iepenbier tagonklike parkearplakken foar de dêr nij te bouwen supermerk.

Net iens mei it foarnimmen?

Elke oare gadingmakker dy’t fynt dat er ek foar dit rjocht yn oanmerking komme moatte soe, moat binnen 20 kalinderdagen nei de datum fan dizze publikaasje (18 jannewaris 2024) in koart pleit oanhangich makke ha oangeande dizze saak by de rjochtbank Noard-Nederlân.

Fragen?

Ful it ‘Reaksjeformulier Grûn en Fêstgoed’ yn. It publikaasjenûmer is: 2024-012014.