Fluch oan:

Kennisjouwing fan foarnommen ferkeap fan grûn

De gemeente Ljouwert is fan doel om mei in partij in oerienkomst ta keap te sluten foar in perseel grûn oan It Spyk 12 yn Mantgum:

  • kadastraal bekend gemeente JWD seksje G, nûmer 2021 dls. grut 63 m2.

De gadingmakker wol it perseel grûn brûke foar hiemútwreiding fan syn hjoeddeistige perseel.

Ien serieuze gadingmakker

Troch in útspraak fan de Hege Rie moat de gemeente by de útjefte fan grûn gelikense kânsen jouwe oan gadingmakkers. In seleksjeproseduere hoecht net as yn it foar fêst stiet oft reedlikerwiis oannommen wurde mei dat mar ien gadingmakker foar de grûn yn oanmerking komt. De gemeente mient dat yn dit gefal de útsûnderingsregel lykas neamd yn it arrest fan tapassing is en der sprake is fan mar ien serieuze gadingmakker om de folgjende reden.

De gemeente is fan miening dat der yn dit gefal sprake is fan mar ien serieuze gadingmakker, om’t de gadingmakker eigener is fan it oanbuorjende perseel.

Net iens mei it foarnimmen?

Elke oare gadingmakker dy’t fynt dat er ek foar dit rjocht yn oanmerking komme moatte soe, moat binnen 20 kalinderdagen nei de datum fan dizze publikaasje (14 febreewaris 2024) in koart pleit oan ’e oarder steld hawwe oangeande dizze saak by de rjochtbank Noard-Nederlân.

Fragen?

Ful it ‘Reaksjeformulier Grûn en Fêstgoed’ yn. It publikaasjenûmer is: 2023-125455.