Fluch oan:

Wêr giet it berjocht oer?

Fia sms of e-mail kinne jo persoanlike ynformaasje fan de ôfdieling Belestingen krije. Bygelyks in ynitsinbringer om te beteljen as de termyn om te beteljen hast foarby is. Dy berjochten binne fergees.

Wat dogge wy mei jo gegevens?

Wy brûke allinnich gegevens fan jo dy’t ús ôfdieling Belestingen al hat. Wy brûke dy gegevens allinnich foar dy sms-service en e-mailservice. Of as wy kontakt mei jo opnimme moatte.