Fluch oan:

Wat kinne jo sels regelje of ynsjen?

Bygelyks:

  • Taksaasjeferslach ynsjen.
  • Frijskatting oanfreegje.
  • Betellingsregeling oanfreegje, oanpasse of ynlûke.
  • Automatyske ynkasso oanfreegje, oanpasse of ynlûke.
  • Beswier yntsjinje (partikulieren of ZZP’ers).
  • Hûnebelesting regelje: oanmelde, wizigje of ôfmelde.
  • In oersjoch ynsjen fan 1 of mear oanslaggen. Mei of sûnder de bedraggen dy’t jo al betelle hawwe of noch betelje moatte.
  • Hoefolle restôffal jo ynlevere hawwe.
  • Iepensteande bedraggen betelje fia iDEAL.
  • Status opfreegje.

Utlis fia in filmke

Besjoch eventueel in filmke mei útlis oer de Digitale Belestingbaalje.