Inhoudsopgave:

Voorgenomen verhuur van flexwoningen

De gemeente Leeuwarden heeft het voornemen om 192 flexwoningen aan de Bradaweg, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Leeuwarden, sectie G, nummers 16490, 18341 en 18342 in te zetten voor het tijdelijk huisvesten van verschillende doelgroepen in de volgende verdeling:

  • 66 units t.b.v. Oekraïners op basis van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne
  • 66 units t.b.v. Vergunninghouders
  • 60 units t.b.v. spoedzoekers

De verhuur en het beheer van de flexwoningen is opgedragen aan CareX.

Oekraïners en vergunninghouders

Oekraïners worden tijdelijk in de flexwoningen gehuisvest op grond van de Regeling opvang ontheemde Oekraïne op de gemeente rustende publieke taak. De toewijzing van flexwoningen aan deze categorie vindt plaats op basis van bestuurlijke afspraken.

Vergunninghouders worden tijdelijk in de flexwoningen gehuisvest als tussentijdse voorziening die wordt geboden als onderdeel van de op grond van de Huisvestingswet 2014 op de gemeente rustende taakstelling. De toewijzing van deze woningen aan deze categorie vindt plaats op basis van afspraken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Spoedzoekers

De gemeente Leeuwarden hanteert ten behoeve van het toewijzen van 60 units de volgende criteria voor de term spoedzoekers:

  • Het betreft in gezinsverband levende huishoudens van minimaal 2 personen;
  • Het huishouden is door uitzonderlijke omstandigheden per direct op zoek naar tijdelijk onderdak.
  • Het huishoudinkomen is maximaal van bruto 52.671 euro;
  • Er is sprake van een aantoonbare urgente huisvestingsbehoefte;
  • De flexwoning wordt verhuurd aan minimaal 2 en maximaal 4 personen.

Indien op enig moment woningen die momenteel beschikbaar zijn voor toewijzing aan Oekraïners en vergunninghouders niet langer hoeven te worden ingezet voor de tijdelijke huisvesting van deze categorieën kan de gemeente deze eveneens voor toewijzing aan spoedzoekers inzetten.

Toewijzing aan spoedzoekers vindt in beginsel plaats op basis van volgorde van binnenkomst en beschikbaarheid van een passende flexwoning. In bijzondere (nood)gevallen kan op basis van urgentie van deze volgorde worden afgeweken.

Tijdelijkheid en doorstroming

De flexwoningen zijn bestemd om te worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting. Met uitzondering van de categorie Oekraïners, worden de woningen in beginsel steeds voor maximaal twee jaar verhuurd. Van huurders wordt verwacht dat zij binnen deze periode doorstromen naar andere woonruimte.

De flexwoningen hebben zelf eveneens een tijdelijk karakter en zijn gerealiseerd op basis van een tijdelijke omgevingsvergunning. Na het verlopen van de vergunning dienen de flexwoningen te worden verwijderd.

Informatie en contact

De toewijzing van flexwoningen aan Oekraïners en vergunninghouders vindt plaats op basis van de daarvoor geldende regelingen.

De toewijzing van flexwoningen aan spoedzoekers vindt plaats na aanmelding en beoordeling of aan de criteria voor toewijzing wordt voldaan. Wie belangstelling heeft voor een flexwoning en meent aan de criteria voor toewijzing als spoedzoeker te voldoen, kan dit kenbaar maken door een e-mailbericht te zenden aan fryslan@carex.nl. Ook kan telefonisch contact worden opgenomen op nummer 058- 711 33 08.