Inhoudsopgave:

Subsidie voor rijksmonumenten

Woonhuissubsidie

Bent u eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie? En bent u het afgelopen jaar bezig geweest met uw woning? Ieder jaar kunt u woonhuissubsidie aanvragen. Dit kan tussen 1 maart en 30 april.

Instandhoudingssubsidie

Bent u eigenaar van een rijksmonument zonder woonfunctie? Bijvoorbeeld van een kerk, kantoor of fabriek. Vraag dan de instandhoudingssubsidie aan. Deze subsidie is bedoeld om het rijksmonument netjes te houden en wordt over een periode van 6 jaar uitbetaald.

Meer informatie en hoe u deze subsidies aan kunt vragen vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Stimuleringsregeling voor monumenten

De provincie Fryslân stelt elk jaar deze regeling vast. De provincie geeft subsidie aan rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en aan karakteristieke panden (geen woonhuizen).

Meer informatie en hoe u deze subsidie aan kunt vragen vindt u op de website van de provincie Fryslân.

Leningen voor historische gebouwen en monumenten

Cultuurfonds-hypotheek

Vraag de Cultuurfonds-hypotheek aan voor restauratie van uw pand. Dit kan ook in combinatie met herbestemming en verduurzaming. Het maximale leningsbedrag is € 200.000.
De Cultuurfonds-hypotheek is een lening met een lage rente. Deze lening is voor niet-rijksmonumenten:

 • Gemeentelijke monumenten.
 • Karakteristiek panden aangewezen in een omgevingsplan.
 • Beeldbepalende panden in beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Een pand wat door de overheid beschermd is.

De rente ligt 4,5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. U kunt maximaal € 200.000 lenen.

Meer informatie over de Cultuurfonds-hypotheek vindt u op de website van het Restauratiefonds.

Leeuwarder Restauratiefonds-hypotheek

Vraag de Leeuwarder Restauratiefonds-hypotheek aan voor restauratiekosten. Dit kan als u eigenaar van een gemeentelijk monument of een aangewezen beeldbepalend pand bent. De gemeente bepaalt de hoogte van de lening. Dit doen zij op basis van de subsidiabele kosten. De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%.

Meer informatie vindt u in het document Leeuwarder Restauratiefonds (PDF, 651.55 KB) of op de website van het Restauratiefonds.

Monument verduurzamen

Op de website De Groene menukaart vindt u informatie over wat er mogelijk is, welke financiële hulp u kunt krijgen en of er regels zijn waar u rekening mee moet houden.

Regeling subsidie Zadelfonds

Bent u van plan om eenmalig een kleinschalig project op het terrein van erfgoed (monumentenzorg, archeologie, cultuurlandschap) uit te voeren? Een eenmalig kleinschalig project is bijvoorbeeld:

 • Een activiteit zoals een publicatie.
 • Tentoonstelling.
 • Herstel van een hekwerk of een gevelsteen, waarop geen reguliere subsidieregelingen van toepassing zijn.

Misschien kunt u een gemeentelijke subsidiebijdrage uit het Zadelfonds aanvragen.

Hoe werkt het?

 • Een aanvraag moet uiterlijk 4 weken voordat de activiteit wordt uitgevoerd zijn ingediend.
 • De aanvraag wordt (indien van toepassing) ingediend met een fotomateriaal en ander documentatiemateriaal.
 • De aanvraag moet zijn voorzien van een inhoudelijke toelichting en een gespecificeerde begroting van de kosten.
 • Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot aan het vastgestelde subsidieplafond.

De regeling subsidie Zadelfonds komt voort uit de renteopbrengsten vanuit de nalatenschap van de familie Zadel en die ten goede moeten komen aan de gemeentelijke monumentenzorg in de meest ruime zin van het woord.

Vragen?

Mail naar monumentenzorg@leeuwarden.nl.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten en regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

 • Subsidie instandhouding monumenten.
 • Erfgoedwet.

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

 • Erfgoedverordening gemeente Leeuwarden.
 • Verordening Restauratiefonds Leeuwarden.
 • Welstandsnota gemeente Leeuwarden.
 • Regeling subsidie Zadelfonds gemeente Leeuwarden 2019.