Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het Aanvraagformulier Subsidieregeling verduurzaming bedrijven in monumenten en vul deze in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het formulier ook inleveren op het gemeentehuis.

Hoe werkt het?

 • Vraag voordat u een aanvraag doet één of meerdere offertes op voor de maatregelen die u uit wilt laten voeren.
 • Naast het aanvraagformulier stuurt u de volgende bijlagen mee:
  • een technische omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en toe te passen materialen;
  • een gespecificeerde open begroting. Het weghalen van een eventueel aanwezig “warmtegordijn” wordt hierbij opgenomen in de begroting;
  • indien van toepassing: de voor de uitvoering vereiste (omgevings)vergunning(en);
  • foto’s van het monument en de onderdelen waarop de werkzaamheden betrekking hebben;
  • als een rechtspersoon de aanvraag doet: een minimis-verklaring die namens die rechtspersoon is ingevuld. Voor meer informatie over een minimis-verklaring bekijk de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • offerte(s).

Vraagt u de subsidie schriftelijk aan? Stuur dan de documenten op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Voor wie is de regeling?

De regeling is voor monumentale panden die dienstdoen als bedrijfspand in de gemeente Leeuwarden. Als aanvrager moet u eigenaar zijn van het monumentale pand. Bent u huurder? Dan kunt u deze regeling bij uw verhuurder onder de aandacht brengen, de MKB energiecoach van de gemeente ondersteunt u graag in dit gesprek, neem hiervoor contact op met Reinder Feenstra via reinder.feenstra@leeuwarden.nl.

Voor welk doel kunt u de regeling gebruiken?

Met deze regeling kunt u subsidie krijgen voor het laten uitvoeren van isolerende maatregelen aan uw pand. Dit om energiekosten te verlagen en energie te besparen. We moedigen eigenaren aan om dit op een voor het monument verantwoorde manier te laten doen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent eigenaar van een monumentaal bedrijfspand in de gemeente Leeuwarden.
 • U heeft nog niet eerder subsidie ontvangen uit deze subsidieregeling.
 • Voor dezelfde werkzaamheden is geen andere subsidie door de gemeente verleend of aangevraagd.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten binnen één jaar nadat u de subsidie heeft ontvangen worden uitgevoerd.
 • De werkzaamheden zijn op of na 1 januari 2024 gestart.

Aanvragen kunnen gedaan worden tot uiterlijk 31 december 2024.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

U kunt de subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

 • Duurzaam monumenten advies (Dumo): maatwerkadvies uitgevoerd volgens de in de beroepsgroep geldende normen.
 • Isoleren wanden, vloeren, bodem en daken van bestaande constructie.
 • Isoleren ramen en deuren.
 • Tochtwering en kierdichting (inclusief maken tochtsluis).
 • Op de isolatiemaatregelen aansluitende energiezuinige ventilatiemaatregelen.
 • Op de isolatiemaatregelen aansluitende noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de te isoleren onderdelen..
 • Energiebesparende maatregelen met betrekking tot elektriciteitsinstallaties of warmtevoorziening zoals het weghalen van een “warmtegordijn”, vervanging warmte installatie naar warmte installatie met minimaal energielabel A.
 • Architectenkosten.
 • Legeskosten van eventueel benodigde vergunning.
 • Een ecologisch onderzoek ten behoeve van het aanvragen van de omgevingsvergunning van de provincie die op grond van de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving met het oog op de natuurbescherming nodig is voor het uitvoeren van de isolatiemaatregel.

Heeft u vragen over bovenstaande activiteiten of behoefte aan extra advies? Neem dan contact op met Harm Haitsma (harm.haitsma@leeuwarden.nl) of Jessica de Vries (jessica.devries@leeuwarden.nl).

Subsidiebedrag

 • U kunt 30% van de kosten voor de verduurzamingswerkzaamheden gesubsidieerd krijgen.
 • Wordt er gebruik gemaakt van biobased isolatiemateriaal? Dan kunt u 10% extra subsidie krijgen.
 • Is er ecologisch onderzoek nodig? Dan kunt u 50% van de kosten hiervoor gesubsidieerd krijgen tot een maximum van € 2.000,-.
 • Er wordt per aanvraag maximaal € 20.000,- aan subsidie verstrekt.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgevingen vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

 • Subsidieregeling verduurzaming monumenten in de categorie bedrijven gemeente Leeuwarden
 • Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2018 (ASVL)