Inhoudsopgave:

Vergunningcheck

U heeft een plan. Met de vergunningcheck op het Omgevingsloket controleert u of u voor uw werkzaamheden een omgevingsvergunning aan moet vragen, of een melding door moet geven.

Doe de check voor al uw werkzaamheden

Kapt u een boom om een uitweg aan te leggen? Vul dan voor beide activiteiten de vergunningcheck in.

De resultaten van de check geven geen garantie of rechten. Wilt u zeker weten of u een vergunning nodig heeft? Dien dan een aanvraag omgevingsvergunning in. Wij controleren dan of u een vergunning aan moet vragen.

Is de uitkomst ‘Neem contact op met uw gemeente’?

Is de uitkomst, door de reden Flora en fauna-activiteit of Natura 2000-activiteit, dat u contact moet opnemen met de gemeente? Neem dan contact op met de Provincie Fryslân en niet met de gemeente. De gemeente Leeuwarden gaat hier niet over.

Conceptverzoek

Eerder heette dit vooroverleg, schetsplan of principeverzoek.

U kunt een aanvraag als conceptverzoek indienen via het Omgevingsloket. Wij laten u dan weten hoe groot de kans is dat uw aanvraag wordt goedgekeurd. Bij stap 7 in het Omgevingsloket kunt u kiezen om uw aanvraag als conceptverzoek in te dienen. U mag een conceptverzoek indienen, maar dit hoeft niet.

Het indienen van een conceptverzoek kost geld. U krijgt deze kosten terug als u een omgevingsvergunning aanvraagt.

De kosten, die u misschien maakt voor welstandsadvies, krijgt u niet terug.

 

Definitieve aanvraag of melding indienen

U dient de definitieve aanvraag of melding in via het Omgevingsloket. Dien de aanvraag compleet in. Dit voorkomt vertraging. Zorg dat er geen privacygevoelige gegevens in de bijlage staan. Bijvoorbeeld uw naam, adres of BSN. Het indienen van een aanvraag kost geld.

U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van het Omgevingsloket. Wij sturen daarna ook nog een ontvangstbevestiging. Zo weet u zeker dat uw aanvraag bij ons is binnengekomen.

Extra informatie indienen?

Gaat het om een vergunningaanvraag? Ga naar Mijn Omgevingsloket. Voeg de informatie toe onder hetzelfde verzoeknummer.

Gaat het om een melding? Dan is het niet mogelijk de informatie toe te voegen. Wij wijzen uw melding af en laten u weten dat u een nieuwe melding in moet dienen.

Procedure Melding

Meestal moet u een melding doen 4 weken voor u begint met de activiteit. Soms kan een andere termijn gelden. Dit staat op de actielijst die u ontvangt nadat u de vergunningencheck hebt ingevuld.

Is de melding compleet? Dan ontvangt u van ons bericht.

Procedure vergunningaanvraag

Wij laten u weten of wij uw aanvraag mogen beoordelen. Zijn wij niet de instantie die beslist? Dan sturen wij uw aanvraag door. Ook geven we aan welke procedure geldt:

Reguliere procedure

 • Deze procedure duurt maximaal 8 weken. Deze periode kan 1 keer verlengd worden met 6 weken.
 • Wij toetsen uw aanvraag volgens de wettelijke regels. Soms vragen we advies aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld het Wetterskip of de Welstandscommissie.
 • Voldoet uw aanvraag aan de regels van de wet? Dan sturen wij u een afschrift van de vergunning. We publiceren de vergunning online.

Uitgebreide procedure

 • De procedure duurt maximaal 6 maanden. Deze periode kan 1 keer verlengd worden met 6 weken.
 • Wij toetsen uw aanvraag volgens de regels van de wet. Soms vragen we advies aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld het Wetterskip of de Welstandscommissie.
 • Voldoet uw aanvraag aan de regels van de wet? Dan wordt er eerst een ontwerpvergunning opgesteld. Deze ligt ter inzage. Dat betekent dat iedereen de vergunning kan bekijken.
  • Voor aanvragen tot en met 2023 kunt u een verzoek indienen voor inzage. Binnen 3 dagen liggen de gevraagde stukken ter inzage bij de balie in het gemeentehuis in Leeuwarden.
  • Aanvragen vanaf 2024 kunt u bekijken via Overheid.nl.
 • Wil iemand reageren? Dan moet die persoon zienswijze indienen. Dit moet binnen 6 weken.
 • Na 6 weken stellen wij het definitieve besluit op. De zienswijzen kunnen leiden tot veranderingen in de ontwerpvergunning. We geven per zienswijzen een reactie.
 • Voldoet uw aanvraag aan de regels van de wet? Dan sturen wij u een afschrift van de vergunning. We publiceren de omgevingsvergunning online.

Wat nodig bij welke activiteit?

Via de pagina Omgevingsvergunning vindt u activiteiten waarvoor u misschien een omgevingsvergunning aan moet vragen, of een melding moet doorgeven.

Bijvoorbeeld als u iets gaat bouwen, asbest gaat verwijderen, iets gaat slopen, een boom gaat kappen of uitrit aan wilt leggen.

Mijn Omgevingsloket

Via Mijn Omgevingsloket kunt u;

 • al uw ingediende verzoeken bekijken;
 • vergunningaanvragen aanvullen, wijzigen of intrekken;
 • iemand machtigen om namens u een aanvraag in te dienen.

Aanvraag ingediend voor 1 januari 2024?

Ga dan naar het OLO.

Bezwaar maken en beroep indienen

Is de vergunning verleend? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken of beroep indienen.

Het maken van bezwaar is gratis.

Het indienen van beroep kost geld.

Tegen een melding kunt u geen bezwaar maken of beroep indienen.

Vragen of hulp nodig?

Ga dan naar het Helpcentrum van het Omgevingsloket.

Daarna nog vragen of hulp nodig?

Stuur een e-mail naar vergunningen@leeuwarden.nl of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.