Inhoudsopgave:

Ruimtelijk bouwen: Omgevingsplan

Voor ruimtelijk bouwen is vaak een vergunning nodig. De gemeente toetst uw bouwplan aan het Omgevingsplan. In het Omgevingsplan staan bijvoorbeeld regels over de functie of het uiterlijk van het bouwwerk.

U krijgt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Het college van burgemeester en wethouders beslist op uw aanvraag. Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een aanvraag.

Er zijn mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen. Deze staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Omgevingsplan. Ook al is uw bouwplan vergunningvrij, u moet wel voldoen aan de algemene regels in het Omgevingsplan.

Via het Omgevingsloket controleert u of u een vergunning nodig hebt of vergunningvrij mag bouwen.

Naast de regels voor ruimtelijk bouwen moet u ook voldoen aan de regels over technisch bouwen.

Technisch bouwen: Wet kwaliteitsborging

Voor technisch bouwen moet u een vergunning hebben of een melding indienen. Kleine bouwwerken zijn vaak vergunningvrij.

De Wkb verandert de regels voor technisch bouwen. Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen.

De Wkb gaat op 1 januari 2024 in. Net als de Omgevingswet.

De Wkb: gevolgklassen

De Wkb onderscheidt vier gevolgklassen voor bouwwerken. De gevolgklasse zegt iets over hoe risicovol een bouwwerk is. De gevolgklasse waar uw bouwwerk in valt, bepaalt welke regels gelden.

Gevolgklasse 0 Vergunningvrij Nauwelijks risico
Gevolgklasse I Meldingsplicht + kwaliteitsborger Beperkte persoonlijke gevolgen
Gevolgklasse II Vergunningplicht Reële kans op persoonlijke gevolgen
Gevolgklasse III Vergunningplicht Kans op aanzienlijke persoonlijke gevolgen

Gevolgklasse 0: vergunningvrij

Bouwwerken in gevolgklasse 0 zijn vergunningsvrij. Bijvoorbeeld dakkapellen, dakramen of kozijnen.

Wel moet u voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze regels gaan bijvoorbeeld over brandveiligheid, fundering of energiezuinigheid.

De voorschriften staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving en in het Omgevingsplan.

Let op: het kan zijn dat u een vergunning nodig hebt voor ruimtelijk bouwen.

Gevolgklasse I: meldingsplicht en kwaliteitsborger

Gevolgklasse I zijn bouwwerken met een laag risico. Bijvoorbeeld woningen, woonboten, recreatiewoningen en industriegebouwen van maximaal 2 bouwlagen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u in of op een monumentaal pand gaat bouwen. Alleen nieuwbouw valt in gevolgklasse I. Vergunningplichtige verbouwingen gaan hier pas na 1 juli 2024 onder vallen.

Voor bouwwerken in gevolgklasse I moet u een kwaliteitsborger inhuren. Dit is verplicht. De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Nu toetst de gemeente dit nog voordat de bouw begint. Door de Wkb doet de gemeente dit voor bouwwerken in gevolgklasse I niet meer.

De kwaliteitsborger houdt toezicht via een instrument voor kwaliteitsborging: daarin wordt aangegeven op welke manier het toezicht wordt gedaan. Bedrijven ontwikkelen deze instrumenten. Instrumenten worden daarna gekeurd door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw. Als het instrument aan de eisen voldoet, mag het gebruikt worden voor kwaliteitsborging.

De gemeente blijft wel betrokken. U moet namelijk een bouw- en gereedmelding indienen bij de gemeente. Ook blijft de gemeente bevoegd gezag. De gemeente kan dus toezicht houden en handhaven als dat nodig is.

Gevolgklasse II en III: vergunning technisch bouwen

Gevolgklasse II en III zijn risicovolle bouwwerken. Bijvoorbeeld appartementencomplexen, scholen of hotels.

Voor deze bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning voor technisch bouwen nodig. Daarnaast is een vergunning voor ruimtelijk bouwen verplicht.

De gemeente toetst complexe bouwplannen zelf aan de bouwtechnische voorschriften.

Ook houdt de gemeente toezicht tijdens de bouw. U hoeft geen kwaliteitsborger in te huren.

In welke gevolgklasse valt uw bouwwerk?

Via de vergunningencheck van het Omgevingsloket controleert u in welke gevolgklasse uw bouwwerk valt.

Hoe werkt het straks als u gaat (ver)bouwen?

Gevolgklasse I: kwaliteitsborger

Stap 1: omgevingsvergunning ruimtelijk bouwen

U controleert of u een omgevingsvergunning voor ruimtelijk bouwen (omgevingsplanactiviteit) nodig hebt. Heeft u een vergunning nodig? Dan vraagt u deze aan via het Omgevingsloket. De gemeente controleert of uw aanvraag voldoet aan de regels in het Omgevingsplan. Binnen 8 weken beslist de gemeente op uw aanvraag.

Stap 2: inhuren kwaliteitsborger

U huurt een kwaliteitsborger in. Op de website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw vindt u een lijst met kwaliteitsborgers.

Stap 3: bouwmelding indienen

U dient een bouwmelding in via het Omgevingsloket. Hierbij levert u een risicobeoordeling en borgingsplan in. Ook geeft u aan wie uw kwaliteitsborger is.
Lever alle informatie aan waar om gevraagd wordt.

U mag niet beginnen met bouwen voordat u een complete melding hebt ingediend. U hoort van de gemeente of uw melding is geaccepteerd of afgewezen.

Ontbreekt er informatie? Dan moet u een nieuwe melding indienen.

Vier weken na het indienen van de melding mag u met de bouw beginnen. Als de bouw niet binnen 1 jaar is gestart, vervalt de melding.

Stap 4: start bouw

Twee dagen voor het begin van de bouw geeft u dit door via het Omgevingsloket.

Stap 5: controle door kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger controleert of aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Als er een reden is, controleert de gemeente of er aan de bouwvoorschriften wordt voldaan. Ook als geen bouwmelding of gereedmelding is ingediend kan de gemeente handhaven. De kwaliteitsborger mag dit niet.

U ontvangt een verklaring van de kwaliteitsborger als het vertrouwen bestaat dat het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet.

Stap 6: einde van de bouw

Eén dag na het stoppen van de bouw geeft u dit door via het Omgevingsloket.

Stap 7: gereedmelding

U dient een gereedmelding in via het Omgevingsloket. Hierbij levert u de verklaring van de kwaliteitsborger in. Ook levert u allerlei gegevens aan over het bouwwerk (het ‘dossier bevoegd gezag’).

Lever alle informatie aan waar om gevraagd wordt. U mag het bouwwerk niet gebruiken voordat u een complete gereedmelding heeft ingediend. U hoort van de gemeente of uw melding is geaccepteerd of afgewezen. De gereedmelding dient u in twee weken voor u het bouwwerk wil gebruiken.

Bouwwerk in gevolgklasse II en III

Stap 1: vergunning ruimtelijk bouwen

Voor bouwwerken in de gevolgklasse II en III heeft u een omgevingsvergunning ruimtelijk bouwen nodig. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket.

Stap 2: vergunning technisch bouwen

U heeft ook een vergunning nodig voor technisch bouwen. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. U kunt beide vergunningen ook samen aanvragen. U hoeft beide vergunningen niet apart aan te vragen.

Stap 3: start bouw

Twee dagen voor het begin van de bouw geeft u dit door via het Omgevingsloket.

Stap 4: toezicht tijdens de bouw

De gemeente houdt toezicht op de bouwwerkzaamheden. Wij kunnen handhavend optreden als u niet aan de regels voldoet.

Stap 5: einde van de bouw

Eén dag na het stoppen van de bouw, geeft u dit door via het Omgevingsloket.

Bijzondere lokale omstandigheden

Onder de Wkb mag een gemeente bijzondere lokale omstandigheden vaststellen. U moet deze verwerken in de risicobeoordeling en het borgingsplan.
Wij zijn bezig om bijzondere lokale omstandigheden aan te wijzen. Binnenkort vindt u meer informatie op deze pagina.

Meedoen aan proefprojecten

De gemeente is op zoek naar proefprojecten. Om zo inzicht te krijgen in wat de Wkb voor u en ons gaat betekenen.

Wat zijn de voordelen voor u

  • U kunt alvast oefenen met de Wkb. Zo weet u aan welke eisen u straks moet voldoen. Dit kan bijvoorbeeld helpen om uw werkprocessen anders in te richten.
  • U kunt korting op de leges krijgen.
  • U kunt subsidie krijgen voor de kosten van de inhuur van een kwaliteitsborger. Meer informatie vindt u op de website Stichting IBK.

Hoe aanmelden voor een proefproject?

Stuur een e-mail naar wkb@leeuwarden.nl.

Wet- en regelgeving

  • Besluit bouwwerken leefomgeving

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.