Inhoudsopgave:

Ruimtelijk bouwen

De regels voor ruimtelijk bouwen staan in het omgevingsplan. De gemeente bepaalt deze regels. Ruimtelijk bouwen kan vergunningplichtig of vergunningvrij zijn. Controleer dit via het Omgevingsloket. Ook de aanvraag dient u hier in. U moet altijd voldoen aan de regels in het omgevingsplan. Ook als u geen omgevingsvergunning nodig heeft.

Welke informatie aanleveren?

Wij hebben in het kader van een vergunningaanvraag, in ieder geval de volgende informatie nodig van de bestaande en toekomstige situatie:

 • situatietekening
 • plattegrondtekening
 • aanzichttekening
 • doorsnedetekening
 • detailtekening
 • kleur en materialen

Zorg ervoor dat u alle gevraagde informatie aanlevert en dat er geen privacygevoelige gegevens in de bijlagen staan. Bijvoorbeeld: uw naam, adres, of BSN. Mist er informatie? Dan schorsen wij de behandeling van uw aanvraag.

Welstand

Uw vergunningaanvraag moet voldoen aan de welstandsregels. De welstandseisen staan in de Welstandsnota gemeente Leeuwarden 2022.

Wij vragen advies aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem (adviescommissie) over uw bouwplan. De adviescommissie houdt zich aan de regels uit de Welstandsnota bij het beoordelen van de aanvraag. Na de beoordeling geeft de adviescommissie de gemeente advies. Als een plan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand, geeft de gemeente geen omgevingsvergunning. Naast de regels voor ruimtelijk bouwen moet u ook voldoen aan de regels over technisch bouwen.

Technisch bouwen

Voor technisch bouwen moet u een vergunning hebben of een melding indienen. Dit hangt af van de ‘gevolgklasse’ waarin uw bouwwerk valt. De gevolgklasse zegt iets over hoe risicovol een bouwwerk is. De gevolgklasse waar uw bouwwerk in valt, bepaalt welke regels gelden (zie tabel). Er zijn vier gevolgklassen. Via het Omgevingsloket controleert u in welke gevolgklasse uw bouwwerk valt.

Gevolgklasse 0 Vergunningvrij Nauwelijks risico
Gevolgklasse I Meldingsplicht + kwaliteitsborger Beperkte persoonlijke gevolgen
Gevolgklasse II Vergunningplicht Reële kans op persoonlijke gevolgen
Gevolgklasse III Vergunningplicht Kans op aanzienlijke persoonlijke gevolgen

Gevolgklasse 0: vergunningvrij

Bouwwerken in gevolgklasse 0 zijn vergunningsvrij. Bijvoorbeeld dakkapellen, dakramen of kozijnen. Wel moet u voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze regels gaan bijvoorbeeld over brandveiligheid, fundering of energiezuinigheid. De voorschriften staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving en in het omgevingsplan. Let op: het kan zijn dat u een vergunning nodig heeft voor ruimtelijk bouwen.

Gevolgklasse I: meldingsplicht en kwaliteitsborger

Gevolgklasse I zijn bouwwerken met een laag risico. Bijvoorbeeld woningen, woonboten, recreatiewoningen en industriegebouwen van maximaal 2 bouwlagen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u in of op een monumentaal pand gaat bouwen. Ook valt alleen nieuwbouw  in gevolgklasse I. Voor bouwwerken in gevolgklasse I moet u een kwaliteitsborger inhuren. Dit is verplicht. De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. De kwaliteitsborger houdt toezicht via een instrument voor kwaliteitsborging: daarin wordt aangegeven op welke manier het toezicht wordt gedaan. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhuur van een kwaliteitsborger. Via de website van Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw kunt u goedgekeurde kwaliteitsborgers vinden. De gemeente blijft wel betrokken. U moet namelijk een bouw- en gereedmelding indienen. De gemeente kan ook toezicht houden en handhaven als dat nodig is. In het Handelingsperspectief Vergunningen, Toezicht en Handhaving (PDF, 572.05 KB) leest u hoe wij onze rol zien en toezicht houden.

Melding indienen

Dien uw bouwmelding en gereedmelding in bij de gemeente. Dit kost u geld. De bouwmelding dient u minimaal 4 weken voor u begint met bouwen in. De gereedmelding dient u 2 weken voor u het bouwwerk wilt gebruiken in. Dien de melding in via het Omgevingsloket:

 • Ga naar het onderdeel ‘Aanvragen’.
 • Zoek bij activiteiten op ‘Bouwactiviteit’.
 • Selecteer het formulier ‘Bouwactiviteit (technisch) – Melding (Rijk)’.

Welke informatie aanleveren?

Lever alle gevraagde informatie aan. Doet u dit niet? Dan moeten we uw melding afwijzen. U mag dan niet beginnen met bouwen of het bouwwerk in gebruik nemen. Zorg dat er geen privacygevoelige gegevens in de bijlagen staan. Bijvoorbeeld uw naam, adres, of BSN.

Bouwmelding (4 weken voor de bouw start) Gereedmelding (2 weken voor ingebruikname)
Wie is uw kwaliteitsborger? Verklaring kwaliteitsborger
Welk instrument wordt gebruikt? Dossier bevoegd gezag
Risicobeoordeling
Borgingsplan

Bijzondere lokale omstandigheden

In de bouwmelding en gereedmelding moet u rekening houden met bijzondere lokale omstandigheden.

Gevolgklasse II en III: vergunning technisch bouwen

Gevolgklasse II en III zijn risicovolle bouwwerken. Bijvoorbeeld appartementencomplexen, scholen of hotels. Voor deze bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning voor technisch bouwen nodig. Daarnaast is een vergunning voor ruimtelijk bouwen verplicht. De gemeente toetst complexe bouwplannen zelf aan de bouwtechnische voorschriften. Ook houdt de gemeente toezicht tijdens de bouw. U hoeft geen kwaliteitsborger in te huren.

Aanvraag indienen (vergunningaanvraag)

Dien uw vergunningaanvraag in via het Omgevingsloket:

 • Ga naar het onderdeel ‘Aanvragen’.
 • Zoek bij activiteiten op ‘Bouwactiviteit’.
 • Selecteer het formulier ‘Bouwactiviteit (technisch) – Aanvraag vergunning (Rijk)’.

Lever alle gevraagde informatie aan. Wij hebben deze informatie nodig in het kader van de vergunningaanvraag. Zorg dat er geen privacygevoelige gegevens in de bijlagen staan. Bijvoorbeeld: uw naam, adres of BSN.

Vragen of meer informatie?

Voor vragen, meer informatie en het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat u naar de pagina Procedure omgevingsvergunning aanvragen of melden.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een vergunningaanvraag. Deze kosten staan in de Tarieventabel Algemene legesverordening.

 

De tarieven voor de beoordeling door de Welstandscommissie vindt u op de website van Hûs en hiem.

 

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een melding.

Wet- en regelgeving

De volgende wet vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

 • Besluit bouwwerken leefomgeving.

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

 • Omgevingsplan gemeente Leeuwarden.