Inhoudsopgave:

Ruimtelijk bouwen

De regels voor ruimtelijk bouwen staan in het omgevingsplan. De gemeente bepaalt deze regels. Ruimtelijk bouwen kan vergunningplichtig of vergunningvrij zijn. Controleer dit via het Omgevingsloket. Ook de aanvraag dient u hier in. U moet altijd voldoen aan de regels in het omgevingsplan. Ook als u geen vergunning nodig heeft.

Wanneer hoort u meer?

Het college van burgemeester en wethouders beslist op uw aanvraag. U krijgt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Wij mogen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

Welke informatie aanleveren?

Wij hebben in ieder geval de volgende informatie nodig van de bestaande en toekomstige situatie:

  • situatietekening
  • plattegrondtekening
  • aanzichttekening
  • doorsnedetekening
  • detailtekening
  • kleur en materialen

Zorg ervoor dat u alle gevraagde informatie aanlevert. Mist er informatie? Dan schorsen wij de behandeling van uw aanvraag.

Welstand

Uw vergunningaanvraag moet voldoen aan de welstandsregels. De welstandseisen staan in de Welstandsnota gemeente Leeuwarden 2022. Wij vragen advies aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem (adviescommissie) over uw bouwplan. De adviescommissie houdt zich aan de regels uit de Welstandsnota bij het beoordelen van de aanvraag. Na de beoordeling geeft de adviescommissie de gemeente advies. Als een plan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand, geeft de gemeente geen omgevingsvergunning. Naast de regels voor ruimtelijk bouwen moet u ook voldoen aan de regels over technisch bouwen.

Technisch bouwen

Voor technisch bouwen moet u een vergunning hebben of een melding indienen. Dit hangt af van de ‘gevolgklasse’ waarin uw bouwwerk valt. De gevolgklasse zegt iets over hoe risicovol een bouwwerk is. De gevolgklasse waar uw bouwwerk in valt, bepaalt welke regels gelden (zie tabel). Er zijn vier gevolgklassen. Via het Omgevingsloket controleert u in welke gevolgklasse uw bouwwerk valt.

Gevolgklasse 0 Vergunningvrij Nauwelijks risico
Gevolgklasse I Meldingsplicht + kwaliteitsborger Beperkte persoonlijke gevolgen
Gevolgklasse II Vergunningplicht Reële kans op persoonlijke gevolgen
Gevolgklasse III Vergunningplicht Kans op aanzienlijke persoonlijke gevolgen

Gevolgklasse 0: vergunningvrij

Bouwwerken in gevolgklasse 0 zijn vergunningsvrij. Bijvoorbeeld dakkapellen, dakramen of kozijnen.

Wel moet u voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze regels gaan bijvoorbeeld over brandveiligheid, fundering of energiezuinigheid. De voorschriften staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving en in het Omgevingsplan. Let op: het kan zijn dat u een vergunning nodig hebt voor ruimtelijk bouwen.

Gevolgklasse I: meldingsplicht en kwaliteitsborger

Gevolgklasse I zijn bouwwerken met een laag risico. Bijvoorbeeld woningen, woonboten, recreatiewoningen en industriegebouwen van maximaal 2 bouwlagen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u in of op een monumentaal pand gaat bouwen. Ook valt alleen nieuwbouw valt in gevolgklasse I.

Voor bouwwerken in gevolgklasse I moet u een kwaliteitsborger inhuren. Dit is verplicht. De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. De kwaliteitsborger houdt toezicht via een instrument voor kwaliteitsborging: daarin wordt aangegeven op welke manier het toezicht wordt gedaan.

De gemeente blijft wel betrokken. De gemeente kan ook toezicht houden en handhaven als dat nodig is. In het Handelingsperspectief Vergunningen, Toezicht en Handhaving leest u hoe wij onze rol zien en toezicht houden.

Melding indienen

U moet een bouw- en gereedmelding indienen bij de gemeente. De bouwmelding dient u minimaal 4 weken voor u begint met bouwen in. De gereedmelding dient u 2 weken voor u het bouwwerk wilt gebruiken in. U kunt de melding indienen via het Omgevingsloket. Zorg ervoor dat u alle gevraagde informatie inlevert. Doet u dit niet? Dan moeten we uw melding afwijzen. Een melding indienen is gratis.

Welke informatie aanleveren?

U moet de onderstaande informatie aanleveren het doen van een melding. Let erop dat u de melding op tijd doet.

Bouwmelding (4 weken voor de bouw start) Gereedmelding (2 weken voor ingebruikname)
Wie is uw kwaliteitsborger? Verklaring kwaliteitsborger
Welk instrument wordt gebruikt? Dossier bevoegd gezag
Risicobeoordeling
Borgingsplan

Zorg ervoor dat u alle gevraagde informatie inlevert. Doet u dit niet? Dan moeten we uw melding afwijzen. U mag dan niet beginnen met bouwen of het bouwwerk in gebruik nemen.

Bijzondere lokale omstandigheden

Of sprake is van bijzondere lokale omstandigheden kan worden bepaald met behulp van het document bijzondere lokale omstandigheden Wkb.

Gevolgklasse II en III: vergunning technisch bouwen

Gevolgklasse II en III zijn risicovolle bouwwerken. Bijvoorbeeld appartementencomplexen, scholen of hotels. Voor deze bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning voor technisch bouwen nodig. Daarnaast is een vergunning voor ruimtelijk bouwen verplicht. De gemeente toetst complexe bouwplannen zelf aan de bouwtechnische voorschriften. Ook houdt de gemeente toezicht tijdens de bouw. U hoeft geen kwaliteitsborger in te huren.

Aanvraag indienen

Dien uw aanvraag in via het Omgevingsloket. Zorg ervoor dat u alle gevraagde informatie aanlevert.

Conceptverzoek

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunnen wij naar een conceptverzoek kijken. Wij beoordelen dan of uw plan in het omgevingsplan past. Deze beoordeling moet u betalen. U krijgt deze kosten terug als u, na onze beoordeling van het conceptverzoek, een omgevingsvergunning aanvraagt. De kosten die u maakt voor het welstandsadvies van de adviescommissie krijgt u niet terug. U geeft bij uw aanvraag aan of u een conceptverzoek wilt indienen.

Vragen of meer informatie?

De invoering van de Omgevingswet is niet alleen voor ons, maar ook voor u wennen. Het is dus begrijpelijk dat niet alles meteen duidelijk voor u is.

Heeft u hulp nodig?

Ga dan naar het Helpcentrum van het Omgevingsloket.

Heeft u daarna nog vragen?

Stuur een e-mail naar vergunningen@leeuwarden.nl of neem op een andere manier contact op met de gemeente Leeuwarden.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een vergunningaanvraag. Deze kosten staan in de Tarieventabel Algemene legesverordening.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een melding.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

  • Besluit bouwwerken leefomgeving

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

  • Omgevingsplan gemeente Leeuwarden