Fluch oan:

Kontakt mei in profesjonal fan Amaryllis?

Hawwe jo ûndersteuningsfragen? Bygelyks omdat jo skulden hawwe, jo hûs útset wurde, op syk binne nei deibesteging, in Wmo-fraach hawwe, of fragen hawwe oer de opfieding fan jo bern? Yn elke buert- of doarpskeamer sitte meiwurkers fan Amaryllis dy’t jo hjir fierder by helpe kinne.

Streekrjocht kontakt

Wolle jo leaver net fia in buert- of doarpskeamer, mar streekrjocht kontakt mei Amaryllis? Dat kin. Belje of mail nei it wyk- of doarpeteam by jo yn ’e buert. Mear ynformaasje fine jo op de website fan Amaryllis.

Buertkeamer Ljouwert-West en Valeriuswyk

MFC Westenkwartier
Verdistrjitte 1
8915 CD Ljouwert
info@mfcwestenkwartier.nl
058 212 2923

Amaryllis oanwêzich

Foar as jo ûndersteuningsfragen hawwe.

 • Moandei fan 09:00 oant 12:00 oere.
 • Moandei fan 13:00 oant 16:30 oere yn Eeltsje’s Hiem, Piter Sipmawei
 • Tongersdei fan 13:00 oant 16:00 oere.

Buertservicepunt oanwêzich

 • Elke woansdei fan 13:00 oant 16:00 oere.

Buertkeamer Ljouwert-Noard en Bilgaard

Wyksintrum Bilgaard
De Headollen 17
8918 HV Ljouwert
wijkservicepunt@bilgaardnet.nl
058 266 3327

Amaryllis oanwêzich

Foar as jo ûndersteuningsfragen hawwe.

 • Moandei oant en mei tongersdei fan 10:00 oant 16:00 oere
 • Freed fan 9:30 oant 12:00 oere.

Buertservicepunt oanwêzich

 • Elke moandei fan 10:00 oant 12:00 oere.

Humanitas Thúsadministraasje

Helpt om jo finânsjes en administraasje op oarder te bringen en te hâlden.

 • Elke tongersdei fan 10:00 oant 12:00 oere.

Oare sprekoeren

Op de website fan wyksintrum Bilgaard steane ek aktuele sprekoeren fan:

 • Wykservicepunt
  • As jo algemiene fragen hawwe oer aktiviteiten yn de wyk.
 • Miep Húshâldservice
  • Húshâldlike ûndersteuning en persoanlike begelieding fan soarchcoaches út de Wmo wei.
 • Frijwilligerswurk Amaryllis
  • Foar help by it finen fan de goede frijwilligersfakatuere of bygelyks by it oanlûken fan frijwilligers.
 • Wykagint

Buertkeamer Noardeast en Heechterp-Skieringen

Wyksintrum Heechterp-Skieringen

Egelantierstrjitte 5
8924 EJ Ljouwert
058 266 5413

Buertservicepunt oanwêzich

 • Tiisdei fan 13:00 oant 15:00 oere
 • Freed fan 11:00 oant 15:00 oere

Amaryllis oanwêzich

Foar as jo ûndersteuningsfragen hawwe.

 • Moandei, tiisdei, tongersdei en freed fan 10:00 oant 17:00 oere.
 • Woansdei fan 10:00 oant 15:00 oere. Lokaasje MFC Camminghastins, Lieuwenburch.

Buertkeamer Aldlân

Wyksintrum Aldlân
Salomonssegel 99
8935 SC Ljouwert

Amaryllis oanwêzich

Foar as jo ûndersteuningsfragen hawwe.

 • Tiisdei fan 10:30 oant 13:00 oere

Buertkeamer Ljouwert-Sintrum East

Wyksintrum ‘t Knooppunt
J.H. Knoopstrjitte 5
8933 GS Ljouwert
058 213 3533

Buertservicepunt oanwêzich

 • Moandei en tongersdei fan 13:00 oant 16:00 oere.

Amaryllis oanwêzich

Foar as jo ûndersteuningsfragen hawwe.

 • Moandei, tiisdei en tongersdei fan 10:00 oant 16:00 oere
 • Freed fan 10:00 oant 13:00 oere

Buertkeamer Ljouwert Ald-East  

Netwurksintrum Ljouwert De Klomp
Insulindestrjitte 27
8921 JW Ljouwert
info@netwerkcentrumleeuwarden.nl

Buertservicepunt oanwêzich

 • Moandei oant en mei tongersdei fan 10:00 oant 12:00 oere

Amaryllis oanwêzich

Foar as jo ûndersteuningsfragen hawwe.

 • Moandei oant en mei tongersdei fan 10:00 oant 15:00 oere

Doarpskeamer Doarpen Noard en Stiens  

Nije Skalm
Ljipstrjitte 1
9051 AR Stiens

Buertservicepunt oanwêzich

 • Tiisdei en tongersdei fan 14:00 oant 16:00 oere
 • Freed fan 10:00 oant 12:00 oere

Amaryllis oanwêzich

Foar as jo ûndersteuningsfragen hawwe.

 • Moandei, woansdei en freed fan 09:00 oant 12:00 oere
 • Tiisdei en tongersdei fan 13:00 oant 16:00 oere

Doarpskeamer Doarpen Súdwest en Mantgum

MFC de Wjukken
Om ’e Terp 21
9022 BD Mantgum
058 250 1750

Buertservicepunt oanwêzich

It Buertservicepunt is net oanwêzich.

Amaryllis oanwêzich

Foar as jo ûndersteuningsfragen hawwe.

 • Tiisdei fan 13:00 oant 17:00 oere
 • Tongersdei fan 09:00 oant 12:30 oere

Doarpskeamer Doarpen Súd en Grou

Doarpskeamer Grou
De Muldyk 3
9001 XV Grou

Amaryllis oanwêzich

Foar as jo ûndersteuningsfragen hawwe.

 • Tiisdei en freed fan 13:30 oant 16:30 oere Lokaasje: Doarpskeamer, Omrinwinkel, Muldyk 3.
 • Tongersdei fan 09:30 oant 12:00 oere Lokaasje: Doarpskeamer, Omrinwinkel, Muldyk 3.

Doarpskeamer Wergea

Doarpskeamer Wergea
Us Doarpshûs
Nieuweweg 2-4
9005 PL Wergea
info@doarpshuswergea.nl

Amaryllis oanwêzich

Foar as jo ûndersteuningsfragen hawwe.

 • Tiisdei fan 13:30 oant 16:30 oere
 • Tongersdei fan 09.30 oant 12.00 oere
 • Freed fan 13:30 oant 16:30 oere

Mear ynformaasje?

Mear ynformaasje oer de Wmo fine jo op de pagina Wmo.