Fluch oan:

Dielname oan Europeeske projekten

De gemeente Ljouwert docht mei oan Europeeske ûndersyks- en ynnovaasjeprojekten. Wy stypje de plannen fan de Europeeske Kommisje. Wy sille ús ynsette foar it ferbetterjen fan gendergelikens yn de organisaasje. Hoe’t wy dat dogge (en dwaan wolle), stiet yn it Gender Equality Plan gemeente Ljouwert (PDF, 82,67 KB)