Inhoudsopgave:

Niet eens met de WOZ-waarde

Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen.

WOZ-waarde inzien

Iedereen mag de WOZ-waarde van woningen inzien via het WOZ-waardeloket.

Verschil tussen waardepeildatum en toestandspeildatum

Voor de WOZ-waarde gaan wij uit van de waarde die uw object had op 1 januari van het vorige jaar. Dit heet de waardepeildatum. Is er na de waardepeildatum iets aan uw object veranderd? Bijvoorbeeld bij (nieuw)bouw, verbouw, een andere bestemming of sloop. Is daardoor de waarde meer of minder geworden? Dan kijken we voor de WOZ-waarde naar de staat (toestand) van het object op 1 januari van dít jaar. Dat heet de toestandspeildatum.

WOZ-waarde woningen

WOZ-waarde 2024

Het is mogelijk dat de WOZ-waarde van uw woning in 2024 hoger is dan vorig jaar. Volgens de wet WOZ moeten we kijken naar de waarde van uw huis in het begin van het vorige jaar. Dus 1 januari 2023. Als verkoopcijfers van vergelijkbare woningen rond 1 januari 2023 hoger zijn dan vergelijkbare verkoopcijfers een jaar eerder, dan stijgt de waarde.

Waarderen naar verkooprijzen van dezelfde soort woningen

Voor de WOZ-waarde van woningen gaan we uit van de marktwaarde op de waardepeildatum. Om deze waarde te bepalen, kijken wij naar verkoopprijzen van dezelfde soort woningen die rond 1 januari van het vorige jaar zijn verkocht. Daarbij houden we rekening met verschillen zoals het bouwjaar of bijgebouwen.

Wij gaan ervan uit dat er geen zakelijke rechten bij de woning horen, zoals huur, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheid.

Waarderen op oppervlakte

Sinds 2022 zijn gemeenten verplicht om voor de WOZ-waarde van woningen uit te gaan van de gebruiksoppervlakte (GBO). Voorheen bepaalden wij de WOZ-waarde op basis van de inhoud van de woning. U kunt de GBO van uw woning in het taxatieverslag bekijken.

Waarderen met eigen verkoopcijfer

Heeft de woning een eigen verkoopcijfer? We kunnen de marktwaarde dan meer precies bepalen. Misschien dat de WOZ-waarde iets hoger of lager wordt dan de verkoopprijs. Bijvoorbeeld als de huizenprijzen tussen de verkoopdatum en de waardepeildatum omhoog of omlaag zijn gegaan.

WOZ-waarde niet-woningen

Meestal gaan we uit van de marktwaarde. We kijken dan naar de huurprijs per vierkante meter. Deze huurprijs doen we keer het bruto vloeroppervlakte en keer een zogeheten ‘kapitalisatiefactor’. Met de kapitalisatiefactor rekenen we de huurprijs per jaar om naar een waarde. Bij de waardebepaling van een niet-woning houden we rekening met bijvoorbeeld de plek, de manier waarop het is gebouwd en hoe goed het is onderhouden.

WOZ-waarde nieuwbouwobjecten

Is uw object nog in aanbouw en wordt het in de loop van het jaar opgeleverd? Dan bepalen wij de waarde van het object naar de toestand op 1 januari van het volgende jaar. Daardoor waarderen we dit object in het volgende jaar als afgebouwd object. En niet meer als object in aanbouw.

Huurders en WOZ

U krijgt een ‘huurdersbeschikking WOZ’. Daarin staat wat de WOZ-waarde is van de woning die u huurt. De WOZ-waarde van uw huurwoning bepaalt voor een deel hoeveel huur u betaalt. Als u een sociale huurwoning hebt, kan de WOZ-waarde invloed hebben op de maximale huurprijs.

Meer informatie over de maximale huurprijs vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hebt u geen huurdersbeschikking ontvangen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Wie gebruiken de WOZ-waarde nog meer?

De Belastingdienst en Waterschap gebruiken de WOZ-waarde ook voor de aanslagen die u van hen krijgt.

Belastingaangifte

Op de aanslag gemeentelijke heffingen staat voor welk belastingjaar de WOZ-waarde geldt. Bij uw belastingaangifte gebruikt u de WOZ-waarde van het jaar waarover u aangifte doet.

Ieder jaar opnieuw stellen wij de WOZ-waarde van u object vast

De waarde van dit jaar kan dus anders zijn dan de waarde van vorig jaar.

De Waarderingskamer controleert de gemeente

Dit is een onafhankelijke organisatie. Zij controleren of alle gemeenten de ‘Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)’ goed uitvoeren. De Waarderingskamer kijkt dus of wij de waarde van een object op de goede manier vaststellen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de website van de Waarderingskamer of de website van het Kadaster bekijken.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten en regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (nationaal):

  • Wet waardering onroerende zaken
  • Gemeentewet
  • Algemene wet bestuursrecht